LUẬN VĂN LUẬN ÁN

Thông báo về việc đánh giá luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Nguyễn Mạnh Dũng

Thông báo về việc đánh giá luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Nguyễn Mạnh Dũng

Kèm theo Thông báo số 955/TB-ĐHKT ngày 23 tháng 03 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN.

Chi tiết
Thông tin về luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Lê Đình Bình

Thông tin về luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Lê Đình Bình

Tên đề tài luận án: Tác động của Quản trị tri thức đến kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học của trường đại học: Nghiên cứu điển hình tại Đại học Quốc […]

Chi tiết
Thông tin về luận án tiến sĩ NCS Hoàng Thị Cẩm Thương

Thông tin về luận án tiến sĩ NCS Hoàng Thị Cẩm Thương

Tên đề tài luận án: Quản trị trường đại học công lập ở Việt Nam

Chi tiết
Thông tin về luận án tiến sĩ NCS Nguyễn Thị Hương Giang

Thông tin về luận án tiến sĩ NCS Nguyễn Thị Hương Giang

Tên đề tài luận án: Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường cửa hàng đối với hành vi khách hàng sử dụng dịch vụ ẩm thực

Chi tiết
Thông tin về luận án tiến sĩ NCS Trịnh Hoàng Phương

Thông tin về luận án tiến sĩ NCS Trịnh Hoàng Phương

Tên đề tài luận án: Những yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên văn phòng tại các công ty có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn Hà Nội[…]

Chi tiết
Thông tin về luận án tiến sĩ NCS Nguyễn Thu Trâm

Thông tin về luận án tiến sĩ NCS Nguyễn Thu Trâm

Tên đề tài luận án: Quản trị tinh gọn chuỗi cung ứng của các hợp tác xã nông nghiệp Việt Nam

Chi tiết
Thông tin về luận án Tiến sĩ Nghiên cứu sinh Nguyễn Mạnh Dũng

Thông tin về luận án Tiến sĩ Nghiên cứu sinh Nguyễn Mạnh Dũng

Tên đề tài luận án: Phát triển sinh kế hộ gia đình tại tỉnh Hà Giang

Chi tiết
Thông báo về việc chấm luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Hồ Minh Thế

Thông báo về việc chấm luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Hồ Minh Thế

Kèm theo Thông báo số 174/TB-ĐHKT ngày 17/01/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết
Thông báo về việc đánh giá luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Nghiêm Bảo Anh

Thông báo về việc đánh giá luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Nghiêm Bảo Anh

Kèm theo Thông báo số 40/TB-ĐHKT ngày 04 tháng 01 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết
Thông tin về luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Hồ Minh Thế

Thông tin về luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Hồ Minh Thế

Tên đề tài luận án: Quản trị nhân tài trong các doanh nghiệp tư nhân lớn tại Việt Nam

Chi tiết
Thông báo về việc đánh giá luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Nguyễn Khánh Huy

Thông báo về việc đánh giá luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Nguyễn Khánh Huy

Kèm theo Thông báo số 4641/TB-ĐHKT ngày 26 tháng 12 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết
Tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Bùi Hồng Phượng

Tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Bùi Hồng Phượng

Tên đề tài luận án: Tác động của tạo động lực làm việc đến kết quả công việc của giảng viên: Nghiên cứu điển hình tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Chi tiết