LUẬN VĂN LUẬN ÁN

Thông báo về việc đánh giá luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Lương Trâm Anh

Thông báo về việc đánh giá luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Lương Trâm Anh

Kèm theo Thông báo số 3247/TB-ĐHKT ngày 20 tháng 9 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết
Thông báo về việc đánh giá luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Đàm Thị Thúy

Thông báo về việc đánh giá luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Đàm Thị Thúy

Kèm theo Thông báo số 3409/TB-ĐHKT ngày 19 tháng 9 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết
Thông báo về việc chấm luận án tiến sĩ cấp ĐHQGHN cho nghiên cứu sinh Phạm Tiến Dũng

Thông báo về việc chấm luận án tiến sĩ cấp ĐHQGHN cho nghiên cứu sinh Phạm Tiến Dũng

Kèm theo Thông báo số 3327/TB-ĐHKT ngày 13 tháng 9 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết
Thông báo về việc đánh giá luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Hoàng Xuân Cường

Thông báo về việc đánh giá luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Hoàng Xuân Cường

Kèm theo Quyết định số 3058/TB-ĐHKT ngày 28/08/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Chi tiết
Thông báo về việc chấm luận án tiến sĩ cấp ĐHQGHN cho nghiên cứu sinh Phùng Xuân Tráng

Thông báo về việc chấm luận án tiến sĩ cấp ĐHQGHN cho nghiên cứu sinh Phùng Xuân Tráng

Kèm theo Thông báo số 3043/TB-ĐHKT ngày 29 tháng 8 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết
Thông báo về việc đánh giá luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Võ Thị Hồng Lan

Thông báo về việc đánh giá luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Võ Thị Hồng Lan

Kèm theo Thông báo số 3044/TB-ĐHKT ngày 25/08/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Chi tiết
Thông báo về việc đánh giá luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Phương Anh

Thông báo về việc đánh giá luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Phương Anh

Kèm theo Thông báo số 3037/TB-ĐHKT ngày 25 tháng 8 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết
Thông báo về việc chấm luận án tiến sĩ cấp ĐHQGHN cho nghiên cứu sinh Nguyễn Tuấn Anh

Thông báo về việc chấm luận án tiến sĩ cấp ĐHQGHN cho nghiên cứu sinh Nguyễn Tuấn Anh

Kèm theo Thông báo số 3062/TB-ĐHKT ngày 29 tháng 8 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết
Thông tin về luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Phùng Xuân Tráng

Thông tin về luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Phùng Xuân Tráng

Tên đề tài luận án: Quản lý chuỗi cung ứng của các Doanh nghiệp dệt may Việt Nam

Chi tiết
Thông tin về luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Đàm Thị Thủy

Thông tin về luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Đàm Thị Thủy

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu thực chứng về ảnh hưởng của thực hành quản lý chất lượng toàn diện tại một số khách sạn từ ba sao trở lên tại Việt Nam

Chi tiết
Thông tin về luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Lương Trâm Anh

Thông tin về luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Lương Trâm Anh

Tên đề tài luận án: Tác động của chỉ số tâm lý đến tỷ suất lợi vốn cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Chi tiết
Thông báo về việc đánh giá luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Phương Linh

Thông báo về việc đánh giá luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Phương Linh

Kèm theo Thông báo số 2704/TB-ĐHKT ngày 07 tháng 8 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

Chi tiết