QUY CHẾ - QUY ĐỊNH

Quy chế đào tạo Thạc sĩ tại ĐHQGHN áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2022

Quy chế đào tạo Thạc sĩ tại ĐHQGHN áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2022

Quyết định số 3636/QĐ-ĐHQGHN ngày 21/10/2022 của Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy chế đào tạo Thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Hà […]

Chi tiết
Quy chế đào tạo tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Quy chế đào tạo tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Ban hành theo Quyết định số 4555/QĐ-ĐHQGHN ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

Chi tiết
Quy chế, quy định đào tạo thạc sĩ

Quy chế, quy định đào tạo thạc sĩ

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo Quy chế đào tạo Thạc sĩ tại ĐHQGHN, Quy định một số nội dung về đào tạo thạc sĩ tại Trường Đại học Kinh tế, bao […]

Chi tiết