TÍNH GIỜ NCKH

Triển khai hoạt động thống kê sản phẩm và tính giờ NCKH 6 tháng cuối năm 2021

Phòng NCKH&HTPT 08:44 30/11/2021

Công văn số 3504/ĐHKT-NCKH ngày 11 tháng 11 năm 2021 V/v triển khai hoạt động thống kê sản phẩm và tính giờ NCKH 6 tháng cuối năm 2021

>> Xem chi tiết thông báo tại đây