NHÀ KHOA HỌC QUỐC TẾ

Patricio Dellagiovanna

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN 13:34 28/02/2022

Chuyên gia phân tích ngoại giao và quản trị

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Email: patric.dellagiovanna@studio.unibo.it
Địa chỉ: Buenos Aires, Argentina

LĨNH VỰC CÔNG TÁC
Chuyên gia học thuật chuyên nghiệp với hơn 9 năm kinh nghiệm. Tham gia đàm phán của quốc hội, cơ quan ngoại giao và Chương trình nghị sự 2030 của Liên Hợp Quốc.

Prof. Chul Choi

Prof. Chul Choi

Prof. Chul Choi is the Vice-Chair of IIPCC Korea Chapter. He is a professor of law at the Law School of Hankuk University of Foreign Studies (HUFS) and ...

Chi tiết
Prof. Jeanette Madamba

Prof. Jeanette Madamba

Jeanette Madamba is an Associate Professor at the College of Economics and Management of the University of the Philippines Los Baños.

Chi tiết
Prof. Dr. Muhammad Z Mamun

Prof. Dr. Muhammad Z Mamun

Prof. Dr. Muhammad Z Mamun did his Bachelor in Civil Engineering (Bangladesh University of Engineering and Technology, Dhaka), Master of Business Administration ...

Chi tiết
Prof. Vickie Bajtelsmit

Prof. Vickie Bajtelsmit

Prof. Vickie Bajtelsmit is the Academic Director of the Master of Finance program and previously served as the Department Chair.

Chi tiết
Assoc. Prof. Gianni Nicolini

Assoc. Prof. Gianni Nicolini

Gianni Nicolini is Associate Professor in Banking and Finance at the University of Rome "Tor Vergata" (Rome, Italy), Faculty of Economics, Department of ...

Chi tiết
Dr. Andy Schulow

Dr. Andy Schulow

Dr Andy Schmulow is currently a Senior Lecturer in the School of Law, University of Wollongong.

Chi tiết
Dr. Huh You Kyung

Dr. Huh You Kyung

You Kyung Huh is a Post-Doctoral Global Fellow affiliated with the Program on Corporate Compliance and Enforcement.

Chi tiết
Prof. Frances Woolley

Prof. Frances Woolley

Frances Woolley is a professor of economics at Carleton University, Canada and has been teaching there since 1990.

Chi tiết
Dr. Shao Jie

Dr. Shao Jie

Dr. Shao Jie is currently working and researching at Waseda University.

Chi tiết