Logo kết hợp với tên đơn vị thành viên

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN 15:09 27/12/2021

Theo Công văn số 01//HD-ĐHKT ngày 02/01/2020 về việc Sử dụng logo của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

1. Đối với các đơn vị hạch toán độc lập: Logo đơn vị sẽ đứng cùng tên trường theo hình thức:

- Sử dụng tiếng Việt:

- Sử dụng tiếng Anh:

2. Đối với các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN: Đơn vị không được sử dụng logo riêng. Tên đơn vị đứng cùng cụm logo tên trường theo kích thước được quy định cụ thể bên dưới, tên đơn vị căn giữa tên trường.

 - Logo sử dụng tiếng Việt:

- Logo sử dụng tiếng Anh:

Logo Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Logo Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Logo Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN gồm có hai yếu tố chính là biểu tượng hình chiếc khiên với các đường nét cách điệu bên trong và cụm chữ tên thương ...

Chi tiết
Hướng dẫn sử dụng Logo Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Hướng dẫn sử dụng Logo Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Logo Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN gồm có hai yếu tố chính là biểu tượng hình chiếc khiên với các đường nét cách điệu bên trong và cụm chữ tên thương ...

Chi tiết
Sử dụng sai logo Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Sử dụng sai logo Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN công bố các trường hợp được hiểu là sử dụng sai logo thuộc bộ nhận diện thương hiệu của Nhà trường

Chi tiết