CÔNG ĐOÀN

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

Đồng chí Hoàng Khắc Lịch

Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Kinh tế nhiệm kỳ 2023-2028


PHÓ CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

Đồng chí Đỗ Hoàng Phương

Phó Chủ tịch Công đoàn

ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ

Đồng chí Nguyễn Thị Thảo

Ủy viên Ban thường vụ


ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Đồng chí Bùi Thị Quyên

Đồng chí Bùi Thị Quyên

Ủy viên Ban chấp hành

Đồng chí Trần Văn Trọng

Đồng chí Trần Văn Trọng

Ủy viên Ban chấp hành

Đồng chí Nguyễn Trung Phong

Đồng chí Nguyễn Trung Phong

Ủy viên Ban chấp hành

Đồng chí Lê Minh Tuấn

Đồng chí Lê Minh Tuấn

Ủy viên Ban chấp hành

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hải

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hải

Ủy viên Ban chấp hành

Đồng chí Phạm Duy Khánh

Đồng chí Phạm Duy Khánh

Ủy viên Ban chấp hành

Đồng chí Lê Thị Vân

Đồng chí Lê Thị Vân

Ủy viên Ban chấp hành

Đồng chí Lê Khánh Cường

Đồng chí Lê Khánh Cường

Ủy viên Ban chấp hành


ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN

Đồng chí Đỗ Hoàng Phương

Đồng chí Đỗ Hoàng Phương

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra

Đồng chí Nguyễn Thị Hải Hà

Đồng chí Nguyễn Thị Hải Hà

Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra

Đồng chí Nguyễn Cẩm Nhung

Đồng chí Nguyễn Cẩm Nhung

Ủy viên Ủy ban kiểm tra