THƯ VIỆN

Điều chỉnh kế hoạch đào tạo bậc cử nhân áp dụng từ khóa QH-2022-E trở đi

Phòng Đào tạo 18:46 22/08/2023

Căn cứ các chương trình đào tạo cử nhân điều chỉnh, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo kế hoạch đào tạo áp dụng từ khóa QH-2022-E trở đi.

Kế hoạch cụ thể như sau:

STT

Ngành

Kế hoạch học tập áp dụng cho sinh viên CHƯA ĐẠT chuẩn đầu ra ngoại ngữ

(Sinh viên CHƯA CÓ chứng chỉ Tiếng Anh tương đương chuẩn đầu ra)

Kế hoạch học tập áp dụng cho sinh viên ĐÃ ĐẠT chuẩn đầu ra ngoại ngữ

(Sinh viên ĐÃ CÓ chứng chỉ Tiếng Anh tương đương chuẩn đầu ra)

1

Kinh tế

8 kỳ

7 kỳ

2

Kinh tế phát triển

8 kỳ

7 kỳ

3

Kinh tế quốc tế

8 kỳ

7 kỳ

4

Quản trị kinh doanh

8 kỳ

7 kỳ

5

Tài chính Ngân hàng

8 kỳ

7 kỳ

6

Kế toán

8 kỳ

7 kỳ