QTKD DÀNH CHO TÀI NĂNG THỂ THAO

Chương trình đào tạo chuẩn ngành Quản trị kinh doanh dành cho các tài năng thể thao áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2022

Phòng Đào tạo 17:53 03/05/2024

Chương trình đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh dành cho các tài năng thể thao là nhằm cung cấp cho xã hội và lĩnh vực thể dục thể thao nguồn nhân lực chất lượng cao, có năng lực chuyên môn rộng và sâu trong lĩnh vực quản trị kinh doanh, có tư duy hiện đại, tư duy phản biện, có năng lực quản trị & khởi nghiệp kinh doanh, có năng lực ngoại ngữ và khả năng thích nghi với môi trường hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu và rộng của Việt Nam.

1. Vị trí việc làm mà sinh viên có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp

Nhóm 1 -  Chuyên viên quản trị kinh doanh: Có đủ năng lực làm việc tại các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và các tổ chức khác, có thể đảm nhận các công việc như bán hàng, marketing, tài chính, nhân sự..., triển vọng phát triển trong tương lai có thể trở thành trưởng phòng, ban, giám đốc bộ phận, dự án và giám đốc doanh nghiệp hoặc tổ chức quản lý thể thao.

Nhóm 2 - Tư vấn viên: Có khả năng làm việc tại các công ty và tổ chức tư vấn quản trị doanh nghiệp, tổ chức tư vấn hoặc quản lý, các Bộ và Sở, Ban, Ngành liên quan, có thể đảm nhận các công việc, trợ lý phân tích và lập báo cáo về thị trường kinh doanh, trợ lý xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh, kế hoạch nhân sự, sản xuất... của doanh nghiệp, triển vọng trong tương lai có thể trở thành các chuyên gia phân tích, tư vấn, lãnh đạo doanh nghiệp và tổ chức.

Nhóm 3 - Trợ lý và thư ký: Có khả năng đảm nhận công việc trợ lý hoặc thư ký ban giám đốc, hội đồng quản trị, trợ lý giám đốc của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế hoặc tổ chức khác trong và ngoài nước; có thể đảm nhận các công việc: trợ lý phân tích, tổng hợp các báo cáo và tham mưu về các mảng hoạt động trong doanh nghiệp như chiến lược kinh doanh, nhân lực, marketing, tài chính, hỗ trợ trong giao dịch với đối tác, sắp xếp kế hoạch công tác cho lãnh đạo...; triển vọng trong tương lai có thể trở thành trưởng các bộ phận/phòng, ban, giám đốc bộ phận, giám đốc, tổng giám đốc.

Nhóm 4: Doanh nhân khởi nghiệp: có khả năng tự khởi nghiệp, tạo lập và điều hành hoạt động kinh doanh, quản lý điều hành doanh nghiệp rất nhỏ, nhỏ và vừa.

2. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có đủ kiến thức, năng lực chuyên học phần và kỹ năng nghề nghiệp để tiếp tục học tập, nghiên cứu sâu hơn ở bậc cao học hoặc tiến sĩ để trở thành nhà nghiên cứu và giảng viên về lĩnh vực quản trị kinh doanh tại các cơ quan/tổ chức trong và ngoài nước có liên quan.

Download ma trận chuẩn đầu ra và nội dung chương trình đào tạo tại đây

Chương trình đào tạo chuẩn ngành Quản trị kinh doanh dành cho các tài năng thể thao

Chương trình đào tạo chuẩn ngành Quản trị kinh doanh dành cho các tài năng thể thao

Chương trình cử nhân ngành Quản trị kinh doanh dành cho các tài năng thể thao nhằm cung cấp cho xã hội và lĩnh vực thể dục thể thao nguồn nhân lực chất ...

Chi tiết