KINH TẾ QUỐC TẾ

Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Kinh tế quốc tế định hướng ứng dụng áp dụng tuyển sinh từ năm 2022

Phòng Đào tạo 17:01 13/07/2022

Chương trình đào tạo thạc sĩ Kinh tế quốc tế theo định hướng ứng dụng nhằm trang bị cho người học kiến thức chuyên sâu để tác nghiệp trong các lĩnh vực cụ thể của thương mại quốc tế, tài chính quốc tế, đầu tư quốc tế, chuỗi cung ứng và logistics; nâng cao kĩ năng lãnh đạo quản lí và tư duy, rèn luyện khả năng xử lí các tình huống thực tiễn cũng như ứng dụng và phát huy có hiệu quả kiến thức ngành kinh tế quốc tế vào việc thực hiện các công việc cụ thể như phân tích, tư vấn chính sách; lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các dự án về thương mại quốc tế, tài chính quốc tế, đầu tư quốc tế, chuỗi cung ứng và logistics.

1. Vị trí việc làm mà học viên có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp:

  • Nhóm 1- Giảng viên, nghiên cứu viên hoặc chuyên viên tại các cơ quan chính phủ: Có năng lực giảng dạy và nghiên cứu tại các trường đại học, cao đẳng, các viện nghiên cứu. Có năng lực phân tích, tư vấn chính sách tại các Bộ, Ngành, địa phương trong cả nước.
  • Nhóm 2- Nhà quản lí hoặc chuyên viên tư vấn và triển khai dự án quốc tế: Có năng lực tham gia quản lí hoặc tư vấn, tổ chức triển khai các dự án quốc tế tại các tổ chức quốc tế như UN, IMF, WB, ADB,...và các tổ chức phi chính phủ.
  • Nhóm 3- Nhà quản lí hoặc chuyên viên tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước: Có đủ năng lực để đảm nhận các công việc lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các dự án kinh doanh cũng như tham gia đàm phán, ký kết hợp đồng về thương mại quốc tế, đầu tư quốc tế, tài chính quốc tế, chuỗi cung ứng và logistics, tại các doanh nghiệp nhà nước của Việt Nam, các công ty đa quốc gia, các doanh nghiệp liên doanh hoặc 100% vốn nước ngoài. 

2. Khả năng học tập và nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp: Sau khi tốt nghiệp, học viên có đủ kiến thức, năng lực chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp để tiếp tục học tập, nghiên cứu sâu hơn ở bậc tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội với các điều kiện xét tuyển tương ứng theo quy định hoặc có thể tiếp tục theo học các chương trình đào tạo trong và ngoài nước theo những ngành phù hợp.
Download Chương trình đào tạo tại đây