Bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm khoa Kinh tế Phát triển
15/02/2019 10:01

Ngày 1/2/2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã ký quyết định số 368/QĐ-ĐHKT bổ nhiệm PGS.TS. Nguyễn An Thịnh - Giảng viên Khoa Kinh tế Phát triển giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Khoa Kinh tế Phát triển thuộc Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem hoặc download quyết định tại đây.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN