5 tập thể và 5 cá nhân được ĐHQGHN khen thưởng năm học 2006-2007
29/08/2007 21:31

Ngày 29/8/2007, Giám đốc ĐHQGHN đã ký quyết định số 3271/CT-HSSV tặng các danh hiệu thi đua năm học 2006 - 2007 cho các tập thể và cá nhân thuộc Trường Đại học Kinh tế. Cụ thể như sau:


I. Tập thể Lao động xuất sắc:
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Khoa Kinh tế Chính trị
  • Khoa Tài chính Ngân hàng
  • Phòng Hành chính - Tổ chức
  • Phòng Kế hoạch - Tài chính

II. Chiến sĩ Thi đua cấp ĐHQGHN:

  • PGS.TS. Phùng Xuân Nhạ, Hiệu trưởng
  • TS. Mai Thị Thanh Xuân, Khoa Kinh tế Chính trị
  • ThS. Vũ Thị Dậu, Khoa Kinh tế Chính trị
  • PGS.TS. Phí Mạnh Hồng, Khoa Tài chính - Ngân hàng
  • PGS.TS. Trịnh Thị Hoa Mai, Khoa Tài chính Ngân hàng.

Nguyễn Văn