Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2009 - 2010 các lớp chính quy liên kết
20/01/2009 21:13

Áp dụng từ ngày 25/01/2010 đến ngày 30/05/2010. Ban hành kèm theo công văn số 2203/ĐTĐH ngày 11/12/2009.


>> Xem chi tiết nội dung tại đây.

Phòng Đào tạo - Trường ĐHKT