Công nhận bổ sung thí sinh trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2011
03/12/2011 14:39

Quyết định số 2445/QĐ-ĐHKT ngày 2/12/2011 của Trường ĐHKT - ĐHQGHN                           HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ                                 

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-TTg ngày 6 tháng 3 năm 2007 về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quy chế đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 1555/QĐ-ĐHQGHN ngày 25 tháng 5 năm 2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3230/QĐ-ĐT ngày 01 tháng 11 năm 2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia về việc phê duyệt điểm trúng tuyển đào tạo thạc sĩ đợt 2 năm 2011;

Căn cứ kết quả tuyển sinh và kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2011 của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội;

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công nhận bổ sung 11 anh/chị có tên trong danh sách kèm theo đã trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2011 vào các ngành/chuyên ngành đào tạo thạc sĩ tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, trong đó:

- Ngành Tài chính - Ngân hàng : 02 thí sinh
- Ngành Quản trị kinh doanh: 03 thí sinh
- Chuyên ngành Quản lý kinh tế : 06 thí sinh

Điều 2. Các thí sinh có nghĩa vụ và quyền lợi theo Quy chế đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội và các Quy định khác của Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN.

Điều 3. Các ông/bà trưởng các đơn vị có liên quan và các thí sinh có tên trong danh sách ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
>>
Quyết định số 2445/QĐ-ĐHKT


Trường ĐHKT - ĐHQGHN