Về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
04/01/2018 10:16Sau một thời gian triển khai và áp dụng, từ thực tế đã được khảo sát đánh giá ở các phòng, ban, khoa của Trường; căn cứ các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9000 Trường Đại học Kinh tế đã xây dựng được Hệ thống chất theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, và ngày 27/4/2010, Trường chính thức nhận được chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 của Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (Quarcert) - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Hiện nay Nhà trường tiếp tục duy trì Hệ thống với phiên bản mới là ISO 9001:2015

Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015 là sự quy tụ kinh nghiệm của quốc tế trong lĩnh vực quản lý và đảm bảo chất lượng. Đây là mô hình quản lý chất lượng theo quá trình, hướng tới khách hàng, coi các hoạt động của nhà trường là một loại hình dịch vụ; đồng thời là một phương tiện, công cụ hiệu quả giúp các nhà quản lý xây dựng và duy trì hệ thống đảm bảo chất lượng ở đơn vị của mình. Tại Trường Đại học Kinh tế, cùng với việc thực hiện kiểm định định chất lượng nhà trường và chương trình đào tạo, việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được coi là một công cụ quan trọng hỗ trợ cho hoạt động quản trị trường đại học theo phương pháp hiện đại nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Trong quá trình xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, Trường Đại học Kinh tế đã ban hành Sổ tay chất lượng và 46 bộ quy trình công việc trong các lĩnh vực hoạt động cơ bản của nhà trường. Sau khi ban hành và áp dụng hầu hết các bộ quy trình này đã được sửa đổi cải tiến để đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015, phù hợp với thực tế công việc của nhà trường và bước đầu đã phát huy tác dụng trong công tác quản lý.

Để phát huy thành quả ban đầu này, Trường Đại học Kinh tế cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực duy trì và không ngừng cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, coi đây là một công cụ quan trọng để thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược của nhà trường trong giai đoạn tới.


Ban ISO, Trường ĐHKT - ĐHQGHN