Sách: Quản trị học
01/07/2010 17:59Tên tác giả: TS. Trần Anh Tài

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2007

Nơi xuất bản: Hà Nội

Khổ sách: 16 x 24cm

Số trang: 206 trang

Sách được sử dụng làm giáo trình giảng dạy và học tập môn quản trị học cho các lớp đại học chính quy và tại chức của Trường Đại học Kinh tế và các trường thành viên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Cuốn sách tập trung vào các nội dung chính như sau:

 - Tổng quan về quản trị học và Lịch sử phát triển của các lý thuyết quản trị.

 - Chức năng hoạch định: Các loại hoạch định; các bước của quá trình hoạch định; hoạch định mục tiêu; hoạch định chiến lược.

 - Cơ cấu tổ chức: Cấp quản trị và tầm quản trị; phân chia bộ phận; phân quyền và cách thiết lập cơ cấu tổ chức.

 - Quản trị nhân sự: Tuyển dụng; đánh giá; đào tạo và phát triển nhân sự.

 - Lãnh đạo: Các mô hình về con người; động cơ thúc đẩy; phong cách lãnh đạo.

 - Công tác kiểm tra: Bản chất của kiểm tra; các hệ thống kiểm tra; các hình thức và phương pháp kiểm tra.

 - Truyền thông trong quản trị: Các yếu tố cấu thành quá trình truyền đạt thông tin; thông tin trong tổ chức, thông tin giữa các cá nhân; các yếu tổ cản trở và các biện pháp nâng cao hiệu quả truyền đạt thông tin.

 - Ra quyết định quản trị: Các bước ra quyết định; các kỹ thuật ra quyết định; ra quyết định tập thể và ra quyết định cá nhân.