Bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Dữ liệu và Phấn tích Kinh tế - Xã hội
19/05/2020 09:06

Ngày 14/4/2020, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã ký quyết định số 879/QĐ-ĐHKTvề việc bổ nhiệm lại TS. Nguyễn Thế Kiên giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Dữ liệu và Phấn tích Kinh tế - Xã hội, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký

>> Download Quyết định tại đây

Mộc Miên