Tóm tắt luận án của NCS Lê Thiết Lĩnh
24/12/2019 15:11

Tên luận án: Hỗ trợ nhà nước đối với hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội trong lĩnh vực nông nghiệp


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Thiết Lĩnh

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 03/10/1984

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 4093/QĐ-SĐH, ngày 16/12/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số 1763/QĐ-ĐHKT ngày 02/7/2018 của Trường Đại học Kinh tế về việc điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Lê Thiết Lĩnh.

7. Tên đề tài luận án: Hỗ trợ nhà nước đối với hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội trong lĩnh vực nông nghiệp.

8. Chuyên ngành: Kinh tế chính trị

9. Mã số: 9 31 01 02.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Quốc Hội

                                                      TS. Trần Quang Tuyến

>>> Tóm tắt luận án tại đây