Báo cáo thường niên kinh tế thường niên năm 2010: Lựa chọn để tăng trưởng bền vững
19/11/2019 10:16

Lựa chọn để tăng trưởng bền vững là công trình thứ hai trong chuỗi Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam của VEPR, được hoàn thành trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang thoát đáy và đi vào quỹ đạo hồi phục.


Chủ biên: TS. Nguyễn Đức Thành 

Nhà xuất bản: NXB Tri thức
 
Di sản của một năm gian khó sau khủng hoảng đã và đang đặt ra những thách thức to lớn cho nền kinh tế : mất cân đối vĩ mô tích tụ trong những năm gần đây, khả năng kết hợp và điều hành chính sách chưa cao, nhu cầu đẩy nhanh cải cách cấu trúc kinh tế để thích nghi với thế giới hậu khủng hoảng, v.v… Thực tế này đặt Việt Nam vào tình thế phải lựa chọn một loạt chiến lược mới cho phù hợp với điều kiện mới.

Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2010 gồm 8 chương và 2 phụ lục, đề cập đến những vấn đề cơ bản của kinh tế thế giới và Việt Nam hiện nay, đồng thời đi sâu phân tích tác động của chính sách hỗ trợ lãi suất trong năm 2009, những gợi mở về lựa chọn chính sách tỉ giá, chính sách tái cơ cấu, chính sách thương mại và phát triển khu công nghiệp. Đặc biệt, Báo cáo nhấn mạnh rằng Việt Nam cần ưu tiên bình ổn kinh tế vĩ mô để đạt được tăng trưởng dài hạn trong tương lai.

Chương 1. Tổng quan kinh tế thế giới 2009 – Qua đáy và phục hồi

Chương 2. Tổng quan kinh tế Việt Nam 2009

Chương 3. Ảnh hưởng của chính sách hỗ trợ lãi suất đối với hoạt động của doanh nghiệp

Chương 4. Lựa chọn chính sách tỷ giá trong bối cảnh phục hồi kinh tế

Chương 5. Vai trò của thay đổi cấu trúc kinh tế trong thời kỳ đổi mới

Chương 6. Thương mại Việt Nam trong tiến trình hội nhập Đông Á

Chương 7. Đánh giá vai trò của khu công nghiệp trong phát triển kinh tế của Việt Nam

Chương 8. Viễn cảnh kinh tế năm 2010 và hàm ý chính sách


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN