Danh sách ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019
25/07/2019 08:43

Danh sách ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư tại hội đồng giáo sư cơ sở Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN năm 2019TT

Họ và tên

Ngày sinh

Đơn vị

Học hàm, học vị

Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn

Ngành/ Chuyên ngành

Bản đăng ký

1

Nguyễn Thị Thu Hoài

12/12/1976

Khoa KTCT

Tiến sĩ

Phó Giáo Sư

Kinh tế/ Kinh tế học

Xem chi tiết


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN