Tóm tắt luận án của NCS Shashi Kant Prasad Chaudhary
08/07/2019 10:51

Tên luận án: Export dynamics of Vietnam: Trade in value added approach


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Shashi Kant Prasad Chaudhary

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 06/5/1975

4. Nơi sinh: Nê pan

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 3417/QĐ-ĐHKT, ngày 31/07/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: QĐ số 3702/QĐ-ĐHKT ngày 28/12/2018 về việc cho phép nghiên cứu sinh kéo dài thời gian đào tạo

7. Tên đề tài luận án: Export dynamics of Vietnam: Trade in value added approach

8. Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế

9. Mã số: 9 31 01 06

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Việt Khôi

>>> Tóm tắt luận án xem tại đây.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN