ĐHKT bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị tháng 9/2018
27/09/2018 11:02

Tháng 9/2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã ký quyết định bổ nhiệm/ cử cán bộ phụ trách các đơn vị: Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế, Khoa Kế toán - Kiểm toán, khoa Kinh tế Chính trị, Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế. Cụ thể như sau:


- Quyết định số 2441/QĐ-ĐHKT ngày 12/9/2018 cử PGS.TS. Lê Trung Thành, Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Phát triển, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế, phụ trách Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN kể từ ngày 01/9/2018 đến khi có quyết định mới.

- Quyết định số 2466/QĐ-ĐHKT ngày 14/9/2018 bổ nhiệm PGS.TS. Trần Đức Hiệp, Phó chủ nhiệm phụ trách Khoa Kinh tế Chính trị, giữ chức vụ Chủ nhiệm Khoa Kinh tế Chính trị.

- Quyết định số 2486/QĐ-ĐHKT ngày 14/9/2018 cử TS. Nguyễn Cẩm Nhung, Phó chủ nhiệm Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, kiêm giữ chức vụ Chủ nhiệm bộ môn Tài chính Quốc tế thuộc Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế đến khi có quyết định mới.

- Quyết định số 2588/QĐ-ĐHKT ngày 14/9/2018 bổ nhiệm TS. Nguyễn Thị Hồng Thúy, Giảng viên Khoa Kế toán - Kiểm toán, giữ chức vụ Chủ nhiệm khoa Kế toán - Kiểm toán.

- Quyết định số 2463/QĐ-ĐHKT ngày 14/9/2018 bổ nhiệm TS. Nguyễn Thị Hương Liên, Tiến sĩ, Chủ nhiệm bộ môn Kiểm toán thuộc Khoa Kế toán - Kiểm toán, giữ chức vụ Phó chủ nhiệm Khoa Kế toán - Kiểm toán. Tiến sĩ Nguyễn Thị Hương Liên tiếp tục kiêm giữ chức vụ Chủ nhiệm bộ môn Kiểm toán thuộc Khoa Kế toán - Kiểm toán đến khi có quyết định mới.

- Quyết định số 2626/QĐ-ĐHKT ngày 24/9/2018 bổ nhiệm lại TS. Phạm Việt Thắng, giữ chức vụ Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
- Quyết định số 2628/QĐ-ĐHKT ngày 24/9/2018 bổ nhiệm lại PGS.TS Hà Văn Hội, giữ chức vụ Chủ nhiệm khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Thanh Bình