2 tập thể và 3 cá nhân được khen có thành tích nổi bật trong lĩnh vực công tác năm học 2016 - 2017
14/09/2017 11:42

Ngày 23/8/2017, Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trường ĐHKT - ĐHQGHN đã ký Quyết định số 2280/QĐ-ĐHKT về việc khen thưởng thành tích trong lĩnh vực công tác năm học 2016 - 2017 đối với các tập thể và cá nhân của trường, gồm:


1. Khen thưởng tập thể:

STT

Tên tập thể

Thành tích nổi bật

1

Phòng Đào tạo

Thành tích nổi bật trong công tác tuyển sinh chương trình cử nhân chính quy

2

Trung tâm

Đào tạo và Giáo dục Quốc tế

Thành tích nổi bật trong công tác tuyển sinh chương trình cử nhân liên kết đào tạo quốc tế

2. Khen thưởng cá nhân:

STT

Họ và tên

Đơn vị

Thành tích nổi bật

1

Nguyễn Thị Thanh Mai

Khoa KT&KDQT

Cán bộ có nhiều đóng góp cho hoạt động đoàn thể và cộng đồng

2

Lê Danh Tốn

Khoa KTCT

Giảng viên được sinh viên đánh giá cao nhất trong hoạt động giảng dạy

3

Trần Quang Tuyến

Khoa KTCT

Giảng viên có nhiều bài báo quốc tế nhất trên cơ sở dữ liệu ISI/Scopus

 
>> Xem hoặc download Quyết định tại đây.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN