Danh sách thí sinh không được ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào Trường ĐHKT năm 2017
20/07/2017 16:24

Trường Đại học Kinh tế thông báo danh sách thí sinh không được ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (theo danh sách kèm theo).


Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/1/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tuyển sinh cao đẳng, đại học hệ chính quy; Căn cứ công văn số 603/BGDĐT-GDĐH ngày 17/2/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017; Căn cứ Kết luận của Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 họp ngày 12/7/2017. Trường Đại học Kinh tế thông báo danh sách thí sinh không được ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (theo danh sách kèm theo).
>> Xem danh sách thí sinh không được xét tuyển thẳng tại đây 
>> Xem danh sách thí sinh không được ưu tiên xét tuyển tại đây 
Trân trọng thông báo. 

Trường ĐHKT - ĐHQGHN