Quy định tạm thời về quản lý công tác hợp tác quốc tế của Đại học Quốc gia Hà Nội
25/08/2008 22:02

Ban hành theo Quyết định số 4632/2008/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/8/2008 của Giám đốc ĐHQGHN.


Download văn bản tại đây.

UEB_net