Bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Bộ môn Kinh doanh Quốc tế
03/01/2017 16:15

Ngày 28/12/2016, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã ký quyết định số 4198/QĐ-ĐHKT bổ nhiệm TS. Nguyễn Tiến Minh - Giảng viên Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Bộ môn Kinh doanh Quốc tế thuộc Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.


Việt An