Bổ nhiệm Phó trưởng Phòng Hành chính Tổng hợp
29/09/2016 15:23

Ngày 27/9/2016, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã ký quyết định số 2868/QĐ-ĐHKT bổ nhiệm ThS. Vũ Minh Đức, chuyên viên Phòng Hành chính Tổng hợp giữ chức Phó trưởng Phòng Hành chính Tổng hợp , Trường Đại học Kinh tế.


Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem hoặc download quyết định tại đây


Nguyễn Thị Bảo