Bổ nhiệm Phó trưởng Phòng Tổ chức Nhân sự
05/09/2016 14:50

Ngày 01/9/2016, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã ký quyết định số 2468/QĐ-ĐHKT bổ nhiệm ThS. Bùi Hồng Phượng, chuyên viên Phòng Tổ chức Nhân sự giữ chức Phó trưởng Phòng Tổ chức Nhân sự, Trường Đại học Kinh tế.


Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem hoặc download quyết định tại đây


Việt An