Chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học ngành Quản trị Kinh doanh (Thông tư 23)
05/03/2018 11:12

Chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học ngành Quản trị Kinh doanh (Đáp ứng Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT) Ban hành theo Quyết định số 975/QĐ-ĐHQGHN, ngày 11/4/2016 của Giám đốc ĐHQGHN.


 

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo

  • Tên ngành đào tạo:

+ Tiếng Việt: Quản trị kinh doanh

+ Tiếng Anh: Business Administration

  • Danh hiệu tốt nghiệp: Cử nhân

  • Thời gian đào tạo: 4 năm

  • Tên văn bằng tốt nghiệp:

+ Tiếng Việt: Cử nhân ngành Quản trị kinh doanh (Chương trình đào tạo chất lượng cao)

+ Tiếng Anh: The Degree of Bachelor in Business Administration (Honors Program)

  • Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo:  Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

2. Chuẩn đầu ra và khung chương trình: Xem chi tiết tại đây.Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN