Chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học ngành Kinh tế Quốc tế (Thông tư 23)
05/03/2018 11:36

Chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học ngành Kinh tế Quốc tế (Đáp ứng Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT) Ban hành theo Quyết định số 974/QĐ-ĐHQGHN, ngày 11/4/2016 của Giám đốc ĐHQGHN.


1. Một số thông tin về chương trình đào tạo
  • Tên ngành đào tạo:

+ Tiếng Việt: Kinh tế quốc tế

+ Tiếng Anh: International Economics

  • Danh hiệu tốt nghiệp: Đại học

  • Thời gian đào tạo: 4 năm

  • n văn bằng sau tốt nghiệp:

+ Tiếng Việt: Cử nhân ngành Kinh tế quốc tế (Chương trình đào tạo chất lượng cao)

+ Tiếng Anh: The Degree of Bachelor in International Economics (Honors Program)

  • Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo:  Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN.

2. Chuẩn đầu ra và khung chương trình: Xem chi tiết tại đây.
Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN