Bổ nhiệm lại Chủ nhiệm Bộ môn Chính sách công
25/04/2016 16:52

Ngày 21/4/2016, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký quyết định số 848/QĐ-ĐHKT bổ nhiệm lại TS. Bùi Đại Dũng giữ chức Chủ nhiệm Bộ môn Chính sách công, Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

>> Quyết định số 848/QĐ-ĐHKT


Thanh Bình