Sinh viên hệ chính quy, chương trình đào tạo bằng kép buộc dừng học học kỳ II năm học 2015-2016
25/03/2016 09:44

Quyết định số 444/QĐ-ĐHKT ngày 21/3/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ


Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-TTG ngày 6/3/2007 của Thủ tướng chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ  Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 3079/QĐ-ĐHQGHN và Quyết định số 685/QĐ-ĐHQGHN ngày 08/03/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội ngày 26 tháng 10 năm 2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc Gia Hà Nội về Quy chế đào tạo đại học;

Quyết định số 5267/QĐ-ĐHQGHN ngày 17/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về việc Ban hành Quy định một số nội dung về đào tạo đại học tại trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng xét dừng học, thôi học, cảnh báo học vụ ngày 11/3/2016;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Buộc dừng học 06 sinh viên hệ chính quy chương trình đào tạo bằng kép (danh sách kèm theo) trong học kỳ II năm học 2015-2016.

Điều 2. Trước ngày 15/8/2016 sinh viên có trách nhiệm đến Phòng Đào tạo để làm thủ tục học tiếp.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng Phòng Đào tạo, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Trưởng phòng Chính trị và Công tác sinh viên, Chủ nhiệm các Khoa và những sinh viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

>> Xem và download Quyết định tại đây


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN