Thành lập Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên trực thuộc Trường Đại học Kinh tế
01/12/2015 11:34

Ngày 24/11/2015, PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã ký quyết định số 4700/QĐ-ĐHKT về việc thành lập Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên trực thuộc Trường.Theo đó, Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng triển khai các công việc có liên quan đến công tác tổ chức quản lý, hỗ trợ sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh; kết nối và phát triển mạng lưới cựu sinh viên của Trường.

Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên chịu trách nhiệm xây dựng chức năng, nhiệm vụ cụ thể của phòng, trình Hiệu trưởng phê duyệt.

Việt An