SỨ MỆNH
18/01/2014 21:15Trong quá trình xây dựng và phát triển, Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế hoạt động dựa theo những tôn chỉ và sứ mệnh, tôn trọng những giá trị cốt lõi của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, hoạch định một tầm nhìn dài hạn và vạch ra kế hoạch phát triển cho tương lai.Khoa KT&KDQT có sứ mệnh:

Cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao theo định hướng chuyên gia, lãnh đạo trong các lĩnh vực kinh tế quốc tế và kinh doanh quốc tế đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng của Việt Nam.

Gắn kết nghiên cứu lý thuyết với thực tiễn và chuyển giao kết kết quả nghiên cứu cho chính phủ, các doanh nghiệp trong và ngoài nước, tổ chức phi chính phủ và xã hội.


Người đăng: Đào Duy Tùng