Hướng dẫn về tổ chức thực hiện luận văn thạc sĩ khóa QH-2011-E.CH

Công văn số 650/ ĐHKT-SĐH ngày 12/4/2013 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Kính gửi: Lãnh đạo các Khoa trực thuộc
 

Triển khai Kế hoạch thực hiện Luận văn tốt nghiệp cho học viên cao học Khóa QH-2011-E.CH, căn cứ Quy chế đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 1555/QĐ-ĐHQGHN, ngày 25 tháng 5 năm 2011 và Quyết định số 3050/QĐ-ĐHQGHN ngày 17/09/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 1555/QĐ-ĐHQGHN, ngày 25/5/2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, nhằm nâng cao chất lượng và đảm bảo sự thống nhất việc triển khai phân công đề tài, tổ chức đánh giá luận văn trong chương trình định hướng nghiên cứu và chương trình định hướng thực hành, Trường Đại học Kinh tế hướng dẫn các Khoa trực thuộc triển khai Kế hoạch thực hiện luận văn thạc sĩ khóa QH-2011-E.CH như sau:

1. Đăng ký tên đề tài, hướng nghiên cứu và giáo viên hướng dẫn:

1.1. Học viên đăng ký hướng nghiên cứu khi làm luận văn (có thể căn cứ vào đề tài đăng ký của học viên để xác định hướng nghiên cứu)

1.2. Các Khoa phụ trách chuyên ngành tổ chức cho giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng của khoa đăng ký định hướng nghiên cứu: 1 hướng chính và 02 hướng phụ (có sắp xếp ưu tiên) và các minh chứng cho những hướng nghiên cứu này (bài báo, đề tài, công trình khoa học, sách...).

1.3. Các Khoa căn cứ hướng đề tài đăng ký nghiên cứu của học viên và hướng nghiên cứu của giáo viên dự kiến phân công giáo viên hướng dẫn học viên trình Ban Giám hiệu (qua Phòng Đào tạo), theo nguyên tắc:

- Hướng nghiên cứu lựa chọn đề tài của học viên phải phù hợp với chuyên môn, hướng nghiên cứu của giáo viên hướng dẫn theo thứ tự hướng ưu tiên nghiên cứu của giáo viên.

- Giảng viên cơ hữu thuộc trường: Giáo sư, phó giáo sư hoặc tiến sĩ khoa học được hướng dẫn nhiều nhất 5 luận văn; tiến sĩ được hướng dẫn nhiều nhất 3 luận văn trong cùng một thời gian đối với mỗi đợt tuyển sinh;

- Giảng viên thỉnh giảng: Giáo sư, phó giáo sư hoặc tiến sĩ khoa học được hướng dẫn nhiều nhất 3 luận văn; tiến sĩ được hướng dẫn nhiều nhất 2 luận văn trong cùng một thời gian đối với mỗi đợt tuyển sinh; Giảng viên kiêm nhiệm do Khoa phụ trách chuyên ngành đề xuất phân công hướng dẫn học viên lần đầu cần phải có lí lịch khoa học (có xác nhận của cơ quan chủ quản). Khoa phụ trách chuyên ngành có trách nhiệm lưu bản gốc lý lịch khoa học và Phòng Đào tạo có trách nhiệm lưu các các sơ yếu lí lịch bản sao của tất cả giáo viên thỉnh giảng.

1.4. Phòng Đào tạo tổng hợp trình Ban Giám hiệu duyệt danh sách dự kiến phân công giáo viên hướng dẫn luận văn. Phòng Đào tạo xây dựng kế hoạch chi tiết về thực hiện luận văn và trình Ban Giám hiệu phê duyệt (Dự kiến kế hoạch thực hiện gồm 24 tuần). Phòng Đào tạo chuyển kế hoạch và danh sách dự kiến phân công cho các Khoa phụ trách chuyên ngành tổ chức thực hiện.

2. Tổ chức thực hiện luận văn thạc sĩ:

2.1. Các Khoa phụ trách chuyên ngành làm giấy mời kèm Kế hoạch thực hiện luận văn gửi giáo viên hướng dẫn và thông báo cho học viên.

2.2. Giáo viên hướng dẫn và học viên nghiên cứu, trao đổi đề xuất tên đề tài phù hợp với hướng đã đăng ký của học viên. Đề tài thạc sĩ của chương trình định hướng nghiên cứu thể hiện hiểu biết sâu về kiến thức và phương pháp nghiên cứu của chuyên ngành đào tạo trong việc giải quyết đề tài nghiên cứu. Đề tài thạc sĩ của chương trình định hướng thực hành thể hiện hiểu biết sâu về kiến thức và phương pháp nghiên cứu chuyên ngành trong việc giải quyết đề tài nghiên cứu đối với một vấn đề cụ thể của chuyên ngành đào tạo (theo hướng case-study);

2.3. Trên cơ sở đề tài dự kiến, giáo viên và học viên xây dựng kế hoạch thực hiện luận văn và báo cáo các khoa phụ trách chuyên ngành trong vòng 3 tuần kể từ ngày các Khoa phụ trách chuyên ngành thông báo cho học viên.

2.4. Giáo viên hướng dẫn và học viên xây dựng đề cương chi tiết (yêu cầu về nội dung trong Phụ lục 1 kèm theo) trong vòng 10 tuần kể từ ngày các Khoa phụ trách chuyên ngành thông báo cho học viên và chuyển về Khoa phụ trách chuyên ngành. Trường Đại học Kinh tế khuyến khích học viên thực hiện làm sớm hơn thời hạn này.

2.5. Khoa phụ trách chuyên ngành dự kiến Hội đồng đánh giá tên đề tài và đề cương chi tiết của học viên trình ban Giám hiệu (qua Phòng Đào tạo) phê duyệt theo nguyên tắc:

- Hội đồng đánh giá tên đề tài và đề cương chi tiết gồm 03 thành viên có chuyên môn phù hợp với hướng nghiên cứu của các đề tài: trong đó tối đa có 02 thành viên là giáo viên cơ hữu của Khoa phụ trách chuyên ngành.

- Một Hội đồng đánh giá tên đề tài và đề cương chi tiết phụ trách tối đa 10 học viên

- Các đề cương trực thuộc cùng hội đồng phải cùng lĩnh vực nghiên cứu.

2.5. Phòng Đào tạo trình Ban Giám hiệu ra Quyết định thành lập hội đồng và danh sách học viên thuộc các Hội đồng và chuyển về Khoa phụ trách chuyên ngành tổ chức. Các khoa phụ trách chuyên ngành gửi tài liệu và giấy mời cho các thành viên hội đồng, giấy mời các thành viên phải gửi kèm mẫu nhận xét và thời hạn các thành viên Hội đồng phải gửi bản nhận xét bằng văn bản đến Khoa phụ trách chuyên ngành (không quá 3 tuần kể từ ngày gửi).

2.6. Khi và chỉ khi các thành viên hội đồng gửi bản nhận xét bằng văn bản đến Khoa phụ trách chuyên ngành, Khoa phụ trách chuyên ngành trong vòng 2 tuần tổ chức Hội đồng đánh giá tên đề tài và đề cương chi tiết. Hội đồng phải đánh giá mức độ phù hợp của tên đề tài với chuyên ngành đào tạo và chương trình đào tạo (nghiên cứu và thực hành); đánh giá múc độ phù hợp của đề cương chi tiết với tên đề tài đăng ký. Kết quả đánh giá của Hội đồng được thể hiện bằng Quyết nghị đối với từng học viên và phải thông báo cho học viên. (Các biểu mẫu liên quan xem Phụ lục 2

)

2.7. Căn cứ kết quả đánh giá của các Hội đồng đánh giá tên đề tài và đề cương chi tiết, các Khoa phụ trách chuyên ngành tổng hợp danh sách những học viên đạt yêu cầu và không đạt yêu cầu về lựa chọn tên đề tài và xây dựng đề cương chi tiết, sau đó, chuyển cho Phòng Đào tạo (Bao gồm hồ sơ của các Hội đồng đánh giá tên đề tài và đề cương chi tiết).

2.8. Phòng Đào tạo trình Ban Giám hiệu ra quyết định phê duyệt chính thức về giao đề tài và phân công giáo viên hướng dẫn cho những học viên đạt yêu cầu.

2.9. Những học viên không đạt yêu cầu, trong vòng 4 tuần có thể chỉnh sửa tên đề tài và đề cương để nộp Khoa phụ trách chuyên ngành xin bảo vệ lại. Trong trường hợp này, học viên tự chịu kinh phí tổ chức lại Hội đồng .

2.10. Trong vòng 10 tuần kể từ ngầy nhận được Quyết định chính thức giao đề tài và phân công giáo viên hướng dẫn, học viên làm việc với giáo viên hoàn thành luận văn chính thức theo góp ý của Hội đồng đánh giá tên đề tài và đề cương chi tiết nộp Phòng Đào tạo để xin bảo vệ (Các biểu mẫu liên quan xem Phụ lục 3

).

2.11. Phòng Đào tạo dự kiến Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ trình Ban Giám hiệu ra quyết định thành lập Hội đồng.

2.12. Trong vòng 3 tuần kể từ khi có Quyết định, Phòng Đào tạo tổ chức chấm luận văn.

3. Các quy định khác:

3.1. Học viên có lý do chính đáng về mặt sức khỏe (có xác nhận của Bệnh viện đa khoa) có thể xin tạm hoãn thực hiện luận văn hoặc gia hạn không quá 1 tháng đối với mỗi bước thực hiện ở mục 2.4 và mục 2.10.

3.2. Trường hợp học viên không thực hiện đúng kế hoạch, học viên phải thực hiện với khóa sau và phải đóng kinh phí thực hiện lại luận văn.

3.3. Trường hợp học viên gia hạn thời gian thực hiện, phải bảo về lại tên đề tài, đề cương chi tiết, phải bảo vệ lại luận văn nếu làm kéo dài thời hạn đào tạo chương trình thạc sĩ vượt thời hạn theo Quy chế đào tạo sau đại học tại Đại học Quốc gia Hà Nội (02 năm) thì học viên phải đóng học phí cho thời gian kéo dài này theo quy định của Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN.

3.4. Giảng viên đối với mỗi đợt phân công có từ 02 học viên trở lên không thực hiện đúng kế hoạch sẽ bị trừ vào định mức của lần phân công tới.

>>>
Công văn số 650/ ĐHKT-SĐH


Trường ĐHKT - ĐHQGHN

Tag:


Video
QC trái 1
Tuyển sinh các chương trình liên kết
Học tập và làm theo tấm gương HCM
Giới thiệu sách
Sinh viên viết
Thăm dò ý kiến
Bạn cần loại thông tin nào trên web này?

Đối tác
DH Troy ĐH Uppsala Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hà Nội Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài Công ty CP XNK Bình Tây (BITEX) Tổng công ty 36 Bộ Quốc Phòng Công ty CP Đầu tư IMG Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN (BIDV) Tổng công ty TM Hà Nội (Hapro) Viện kế toán Công chứng Anh và xứ Wales
ĐH Benedictin
Đại học Công lập Fullerton, California (Hoa Kỳ)
Đại học Princeton (Hoa Kỳ)
ĐH Massey
Ngân hàng Thương mại CP An Bình
Ngân hàng Liên Việt
Đại học Waseda
Trường Đại học Thành Tây
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji
Công ty TNHH giải trí TBS
Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Tân Á Đại Thành