Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Lành

Tên luận án: Phát triển nguồn nhân lực các ngân hàng thương mại Việt Nam


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN VĂN LÀNH

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 25 tháng 09 năm 1979

4. Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 5761/QĐ-ĐHKT ngày 31/12/2015

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: số 3702/QĐ-ĐHKT ngày 28/12/2018 về việc cho phép nghiên cứu sinh kéo dài thời gian trong chương trình đào tạo

7. Tên đề tài luận án: Phát triển nguồn nhân lực các ngân hàng thương mại Việt Nam

8. Chuyên ngành: Kinh tế Chính trị 9. Mã số: 9310102.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS. Phan Huy Đường

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Là một đề tài nghiên cứu khoa học có tính độc lập, luận án dự kiến có những đóng góp sau:

Về phương diện học thuật: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung về NNL của NHTM và phát triển NNL tại các NHTM. Làm rõ các nội dung và tiêu chí đánh giá phát triển NNL tại các NHTM. Góp phần xác định các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển NNL tại các NHTM.

Về phương diện thực tiễn: Luận án nghiên cứu văn bản tổ chức quốc tế và văn bản pháp quy của các quốc gia về phát triển NNL NHTM; Tìm hiểu và tổng hợp các kinh nghiệm thực tiễn đáng tin cậy trên thế giới liên quan tới phát triển NNL của các NHTM từ đó rút ra được một số bài học cho Việt Nam.

Trên cơ sở phân tích đánh giá thực trạng phát triển NNL tại các NHTM Việt Nam giai đoạn 2010-2017, luận án chỉ ra những ưu điểm, những hạn chế và những nguyên nhân then chốt trong công tác phát triển NNL tại các NHTM Việt Nam. Những mặt hạn chế bao gồm: Một số NHTM còn lúng túng trong việc xây dựng và triển khai chiến lược phát triển NNL; Thiếu đội ngũ quản trị điều hành có trình độ chuyên môn, khả năng phân tích, kiến thức vĩ mô, nghiên cứu tác động chính sách; Thiếu đội ngũ chuyên gia với yêu cầu sở hữu năng lực nghiên cứu dự báo, xây dựng chiến lược, định hướng phát triển NHTM; Đạo đức nghề nghiệp của người lao động ở một số NHTM chưa cao Từ đó, đề xuất một số giải pháp phát triển NNL có tính khoa học và khả thi, góp phần thực hiện chiến lược phát triển tại các NHTM Việt Nam. Giải pháp phát triển NNL các NHTM Việt Nam trong luận án theo quan điểm hướng nội, gồm 5 nhóm giải pháp:(i)Hoạch định chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển NNL; (ii)Tuyển dụng NNL; (iii)Đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực NNL; (iv)Đánh giá, bố trí sử dụng NNL; (v)Tạo động lực phát triển NNL.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

+ Về lý luận: Luận án góp phần khái quát và bổ sung nghiên cứu về phát triển nguồn nhân lực ngân hàng thương mại ,như xác định nội dung, xây dựng tiêu chí đánh giá phát triển nguồn nhân lực ngân hàng thương mại, đồng thời, làm rõ những nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực ngân hàng thương mại.

+ Về thực tiễn: Luận án nghiên cứu, tìm hiểu và tổng hợp các kinh nghiệm thực tiễn đáng tin cậy trong nước liên quan đến phát triển nguồn nhân lực ngân hàng thương mại; Phân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực ngân hàng thương mại Việt Nam thời gian qua; Chỉ ra những hạn chế, tìm hiểu nguyên nhân hạn chế trong các hoạt động phát triển nguồn nhân lực ngân hàng thương mại ở đây; Định hướng,đề xuất giải pháp tiếp tục phát triển nguồn nhân lực tại các ngân hàng thương mại Việt Nam trong thời gian tới.

Kết quả nghiên cứu của luận án là cơ sở cho các cấp quản lý ở các ngân hàng thương mại Việt Nam định hướng,tiếp tục phát triển nguồn nhân lực theo tiếp cận kinh tế chính trị; đồng thời là tài liệu tham khảo cho học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học ở các trường đại học, các viện nghiên cứu trong cả nước.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Luận án đã phân tích làm rõ tổng quan tình hình các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài nghiên cứu;

- Nghiên cứu, xây dựng, hình thành khuôn khổ lý luận về phát triển nguồn nhân lực ngân hàng thương mại và nghiên cứu Tổng hợp kinh nghiệm quốc tế về phát triển NNL tại các NHTM và bài học rút ra cho Việt Nam.

- Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực tại các ngân hàng thương mại Việt Nam.

- Định hướng và đề xuất giải pháp tiếp tục phát triển nguồn nhân lực tại các ngân hàng thương mại Việt Nam trong thời gian tới.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

STT

Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án

1

Phát triển nguồn nhân lực Ngân hàng thương mại - Kinh nghiệm Quốc tế và một số khuyến nghị chính sách Việt Nam “Châu Á – Thái Bình Dương 9/2018”

2

Chất lượng nguồn nhân lực ngân hàng thương mại với chiến lược phát triển ngành Ngân hàng đến năm 2025 và định hướng 20130 “Tạp chí Ngân Hàng số 19 tháng 10 năm 2018”.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Tag:


Video
QC trái 1
Tuyển sinh các chương trình liên kết
Học tập và làm theo tấm gương HCM
Giới thiệu sách
Sinh viên viết
Thăm dò ý kiến
Bạn cần loại thông tin nào trên web này?

Đối tác
ĐH Uppsala Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài Công ty CP XNK Bình Tây (BITEX) Công ty CP Đầu tư IMG Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN (BIDV) Tổng công ty TM Hà Nội (Hapro) Viện kế toán Công chứng Anh và xứ Wales
ĐH Benedictin
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Tân Á Đại Thành