Thông tin và tóm tắt luận án của NCS Trương Đức Thao

Tên luận án: Động lực làm việc của giảng viên trong các trường đại học ngoài công lập ở Việt Nam


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Trương Đức Thao

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 13/09/1983

4. Nơi sinh: Thái Nguyên

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: 61/QĐ-ĐHKT ngày 13/01/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Động lực làm việc của giảng viên trong các trường đại học ngoài công lập ở Việt Nam

8. Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

9. Mã số: 62 34 01 02

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:

  • TS. Trương Minh Đức;
  • TS. Đinh Văn Toàn

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án

  • Về mặt