Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Bạch Đằng

Đề tài: Đảm bảo an ninh kinh tế trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Bạch Đằng

2.Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 4-2-1960

4. Nơi sinh: Ninh Bình

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 5475/ QĐ-ĐHKT ngày 29/12/2014

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

7. Tên luận án: Đảm bảo an ninh kinh tế trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

8. Chuyên ngành: Kinh tế chính trị

9. Mã số: 62 31 01 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:

  • Hướng dẫn 1: PGS.TS. Nguyễn Trúc Lê
  • Hướng dẫn 2: PGS.TS. Phạm Thị Hồng Điệp

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Xây dựng khung lý thuyết phân tích nội dung, các yếu tố ảnh hưởng và tiêu chí đánh giá đảm bảo an ninh kinh tế quốc gia trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

- Tổng kết và làm rõ kinh nghiệm đảm bảo an ninh kinh tế trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của một số quốc gia và rút ra bài học cho Việt Nam

- Phân tích thực trạng đảm bảo an ninh kinh tế trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam giai đoạn 2007 – 2015, đánh giá kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân.

- Đề xuất quan điểm và giải pháp cơ bản nhằm tiếp tục đảm bảo an ninh kinh tế cho quá trình hội nhập của Việt Nam đến năm 2025.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của Luận án là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, các giải pháp mà luận án đề xuất có đóng góp thiết thực trong việc đảm bảo an ninh kinh tế cho quá trình hội nhập của Việt Nam.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

Nghiên cứu những khía cạnh cụ thể khác về bảo đảm an ninh kinh tế quốc gia trong quá trình hội nhập như đảm bảo an ninh đối với từng ngành kinh tế cụ thể, an ninh kinh tế trong di chuyển lao động quốc tế, di chuyển vốn hay chuyển giao công nghệ, an ninh kinh tế trong mối tương quan với an ninh chính trị, an sinh xã hội....

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

1. Nguyễn Bạch Đằng, Phan Thế Công (2015), Đảm bảo an ninh kinh tế trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia “An ninh tài chính tiền tệ Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội, trang 135-144.

2. Nguyễn Bạch Đằng (2016), Kinh nghiệm ứng phó với khủng hoảng kinh tế của Hàn Quốc và khuyến nghị cho Việt Nam, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số tháng 9.


UEB_net

Tag:


Video
QC trái 1
Tuyển sinh các chương trình liên kết
Học tập và làm theo tấm gương HCM
Giới thiệu sách
Sinh viên viết
Thăm dò ý kiến
Bạn cần loại thông tin nào trên web này?

Đối tác
ĐH Uppsala Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài Công ty CP XNK Bình Tây (BITEX) Công ty CP Đầu tư IMG Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN (BIDV) Tổng công ty TM Hà Nội (Hapro) Viện kế toán Công chứng Anh và xứ Wales
ĐH Benedictin
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Tân Á Đại Thành