Trang tin tức sự kiện

Phân công công tác của Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng Trường ĐHKT

Quyết định số 3209/QĐ-ĐHK ngày 18/11/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

 

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định 426/QĐ-TCCB ngày 28/01/2010 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với các trường đại học thành viên Đại học Quốc gia Hà Nội;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự,

 
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nguyên tắc phân công và thực hiện công tác của Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng:

1. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm toàn diện trước Pháp luật, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng theo các quy định của Pháp luật và của Đại học Quốc gia Hà Nội.

2. Phó Hiệu trưởng giúp Hiệu trưởng chỉ đạo, thực hiện từng lĩnh vực công tác và theo dõi một số đơn vị được Hiệu trưởng phân công; được sử dụng quyền hạn của Hiệu trưởng để giải quyết các công việc, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Hiệu trưởng về các quyết định của mình. Đối với những vấn đề đặc biệt quan trọng, phức tạp hoặc nhạy cảm, cần xin ý kiến Hiệu trưởng trước khi quyết định.

3. Ngoài các nhiệm vụ, lĩnh vực công tác cụ thể được phân công tại Quyết định này, các Phó Hiệu trưởng còn thực hiện một số nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

4. Trong quá trình giải quyết công việc, các Phó Hiệu trưởng phối hợp, trao đổi và hỗ trợ nhau, đảm bảo mọi hoạt động của Trường được thực hiện hiệu quả, đúng kế hoạch. Trong trường hợp không thống nhất được ý kiến giữa các Phó Hiệu trưởng khi xử lý công việc liên quan đến nhiều Phó Hiệu trưởng thì Phó Hiệu trưởng chủ trì giải quyết công việc báo cáo Hiệu trưởng xem xét quyết định.

5. Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng không giải quyết các công việc đã phân cấp hoặc thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp dưới.

6. Hàng tuần hoặc khi cần thiết, Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng họp giao ban để các Phó Hiệu trưởng báo cáo công việc chỉ đạo, kết quả thực hiện, các vấn đề đang vướng mắc hoặc các công tác khác mà Hiệu trưởng cần trao đổi tập thể. Các Phó Hiệu trưởng chủ động tổ chức họp giao ban chuyên đề để giải quyết các công việc cụ thể thuộc lĩnh vực được phân công.

7. Sau mỗi chuyến công tác nước ngoài, dự họp làm việc ở các cơ quan Nhà nước, Đảng, Chính phủ, các bộ ngành, ĐHQGHN và các đơn vị khác, các Phó Hiệu trưởng cần kịp thời báo cáo Hiệu trưởng về kết quả, kết luận của người chủ trì và ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ ngành, ĐHQGHN, các đề xuất của các đơn vị.

Điều 2. Phân công công tác cụ thể của Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng:

1. Hiệu trưởng Nguyễn Hồng Sơn:

- Lĩnh vực công tác: Chiến lược và định hướng phát triển Trường; Tổ chức Nhân sự; phân bổ các nguồn lực (tài chính, nhân lực); Thanh tra; Nghiên cứu Khoa học; Hợp tác phát triển; Đào tạo ngắn hạn.

- Tham gia giải quyết các công việc thuộc trách nhiệm của các Phó Hiệu trưởng khi có yêu cầu hoặc Hiệu trưởng thấy cần thiết.

- Chỉ đạo trực tiếp các công việc: Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI và các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và của Đảng bộ ĐHQGHN; công tác tổ chức nhân sự; công tác thanh tra; công tác quy hoạch và chiến lược phát triển Trường; các công việc có tính liên ngành, liên lĩnh vực và một số vấn đề quan trọng trong từng lĩnh vực phụ trách của các Phó Hiệu trưởng; ban hành các quy chế, quy định của Trường; phê duyệt khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ.

Một số vấn đề quan trọng của mỗi lĩnh vực được cụ thể như sau:

+ Đào tạo: Phê duyệt qui mô đào tạo và phân bổ chỉ tiêu cho từng ngành đào tạo; Mở ngành mới, thí điểm các chương trình, phương thức đào tạo mới; Ký văn bằng tốt nghiệp, các chứng chỉ.

+ Công tác kế hoạch tài chính: Phê duyệt kế hoạch tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ, kế hoạch ngân sách hàng năm; Phê duyệt các khoản chi lớn (có quy định cụ thể).

+ Công tác cơ sở vật chất, xây dựng cơ bản: Phê duyệt các dự án đầu tư cơ sở vật chất và xây dựng cơ bản; Phê duyệt kế hoạch ngân sách cho cơ sở vật chất, xây dựng cơ bản.

- Phụ trách các đơn vị: Phòng Tổ chức Nhân sự; Ban Thanh tra; Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Phát triển; Khoa Tài chính-Ngân hàng; Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế.

2. Phó Hiệu trưởng Trần Anh Tài:

- Lĩnh vực công tác: Kế hoạch - Tài chính, Hành chính - Tổng hợp; Cơ sở vật chất, Công nghệ Thông tin và Công tác Sinh viên; Tạp chí - Xuất bản, Truyền thông; Công tác Thi đua - Khen thưởng theo phân công của Hiệu trưởng.

- Chỉ đạo trực tiếp công tác giao ban giữa tháng.

- Phụ trách trực tiếp các đơn vị: Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm Hệ thống Thông tin Kinh tế và Quản lý, Khoa Quản trị Kinh doanh, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách. 

3. Phó Hiệu trưởng Vũ Anh Dũng:

- Lĩnh vực công tác: Đào tạo đại học; Đào tạo sau đại học; Đào tạo liên kết với nước ngoài; Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học.

- Tham gia chỉ đạo trực tiếp Chương trình Nhiệm vụ Chiến lược, Thạc sĩ Quản trị Công nghệ và Phát triển Doanh nghiệp.

- Phụ trách các đơn vị: Phòng Đào tạo, Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Giáo dục, Khoa Kinh tế Chính trị, Khoa Kinh tế Phát triển, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Phát triển; Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế, Trung tâm Nghiên cứu Quản lý Quốc tế.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 393/QĐ-ĐHKT, ngày 14/3/2013 của Trường Đại học Kinh tế, về việc phân công công tác của Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS.TS. Nguyễn Hồng SơnTag:


Video
QC trái 1
Tuyển sinh các chương trình liên kết
Học tập và làm theo tấm gương HCM
Giới thiệu sách
Thăm dò ý kiến
Bạn cần loại thông tin nào trên web này?

Đối tác
ĐH Uppsala Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài Công ty CP XNK Bình Tây (BITEX) Công ty CP Đầu tư IMG Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN (BIDV) Viện kế toán Công chứng Anh và xứ Wales
ĐH Benedictin
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Tân Á Đại Thành