Trang tin tức sự kiện

Thành lập Bộ phận Pháp chế thuộc Phòng Tổ chức Nhân sự

Ngày 30/10/2013, PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn - Hiệu trưởng Trường ĐHKT, ĐHQGHN đã ký quyết định số 2701 /QĐ-ĐHKT về việc thành lập Bộ phận Pháp chế thuộc Phòng Tổ chức Nhân sự, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


Bộ phận Pháp chế là bộ phận chuyên môn thuộc Phòng Tổ chức Nhân sự, có chức năng, nhiệm vụ chính sau đây:

1. Chức năng

Bộ phận Pháp chế có chức năng tham mưu, tư vấn cho Hiệu trưởng các vấn đề pháp lý liên quan đến tổ chức, quản lý và hoạt động của Trường trên cơ sở các quy định của Pháp luật và ĐHQGHN.

2. Nhiệm vụ

2.1. Công tác xây dựng, thẩm định văn bản

a) Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị chức năng của Trường giúp Hiệu trưởng chuẩn bị ý kiến góp ý đối với dự thảo văn bản, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan khác gửi lấy ý kiến; kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động đào tạo của Trường.

b) Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo các Quy định, Quy chế, Hợp đồng hợp tác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

c) Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với các dự thảo Quy định, Quy chế do các đơn vị khác soạn thảo trước khi trình Hiệu trưởng ký ban hành.

d) Chịu trách nhiệm thẩm định về mặt pháp lý đối với các thoả thuận, hợp đồng hoặc tài liệu mang tính cam kết với các đối tác trước khi trình Hiệu trưởng ký.

c) Định kỳ tháng 6 hàng năm trình Hiệu trưởng báo cáo kết quả thẩm định hệ thống văn bản quản lý trong Trường và đề xuất phương án xử lý những văn bản quản lý mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật hoặc không còn phù hợp.

2.2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiểm tra việc thực hiện pháp luật và các quy định của Trường

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nội quy, quy chế của ĐHQGHN và của Trường cho công chức, viên chức, lao động hợp đồng.

b) Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật; tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác pháp chế do Ban Thanh tra - Pháp chế thuộc ĐHQGHN, Vụ Pháp chế thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan chuyên môn khác tổ chức.

c) Phối hợp với Ban Thanh tra và các đơn vị liên quan giúp Hiệu trưởng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước; văn bản quản lý, chỉ đạo, điều hành của ĐHQGHN và của Trường Đại học Kinh tế.

d) Hàng năm, Bộ phận Pháp chế thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện công tác pháp chế với Hiệu trưởng và Ban Thanh tra - Pháp chế ĐHQGHN theo quy định.

2.3. Công tác tham mưu các vấn đề pháp lý

a) Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với việc xử lý các vi phạm trong Trường.

b) Giúp Hiệu trưởng những vấn đề pháp lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Trường, của công chức, viên chức, lao động hợp đồng và người học.

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong các hoạt động pháp lý liên quan đến tổ chức bộ máy hoạt động, hợp tác quốc tế, đào tạo của Trường.

d) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham gia xử lý, đề xuất, kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả các vi phạm pháp luật, quy định, quy chế theo sự phân công của Hiệu trưởng.

2.4. Các nhiệm vụ khác

Bộ phận Pháp chế có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao hoặc theo quy định của pháp luật.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.


N.S

Tag:


Video
QC trái 1
Tuyển sinh các chương trình liên kết
Học tập và làm theo tấm gương HCM
Giới thiệu sách
Thăm dò ý kiến
Bạn cần loại thông tin nào trên web này?

Đối tác
ĐH Uppsala Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài Công ty CP XNK Bình Tây (BITEX) Công ty CP Đầu tư IMG Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN (BIDV) Viện kế toán Công chứng Anh và xứ Wales
ĐH Benedictin
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Tân Á Đại Thành