Trang tin tức sự kiện

Thành lập Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách thuộc Trường ĐHKT

Ngày 26/8/2014, PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn - Hiệu trưởng Trường ĐHKT - ĐHQGHN đã ký quyết định số 3398/QĐ-ĐHKT về việc thành lập Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách trên cơ sở phát triển từ Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách thuộc Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.


Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (sau đây gọi tắt là Viện)là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (sau đây gọi tắt là Trường), tổ chức và hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Viện có chức năng, nhiệm vụ chính sau đây:

1. Chức năng:

a) Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và triển khai kết quả nghiên cứu phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Kinh tế.

b) Nghiên cứu, ứng dụng, tư vấn khoa học và hợp tác trong nước, quốc tế về lĩnh vực kinh tế và chính sách.

c) Biên soạn tài liệu, thông tin khoa học về lĩnh vực kinh tế học phục vụ đào tạo, tư vấn.

d) Tổ chức đào tạo sau đại học, đào tạo liên kết quốc tế ở bậc sau đại học, đào tạo và bồi dưỡng ngắn hạn theo phân công nhiệm vụ của Trường Đại học Kinh tế.

2. Nhiệm vụ

2.1. Nghiên cứu, tư vấn về kinh tế và chính sách:

a) Tổ chức thực hiện các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học về kinh tế học, phân tích chính sách, đánh giá hiệu quả của chính sách, chiến lược phát triển và các lĩnh vực có liên quan.

b) Tư vấn trong lĩnh vực kinh tế học và các lĩnh vực liên quan nhằm nâng cao năng lực cho các tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp.

c) Chủ động khai thác và tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu ứng dụng; phổ biến kinh nghiệm, kết quả các dự án tư vấn kinh tế, nghiên cứu chính sách và các lĩnh vực liên quan cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

d) Đầu mối quản lý, tổ chức thực hiện các dự án nghiên cứu tư vấn trong nước và quốc tế được Hiệu trưởng giao.

e) Xây dựng các dự án nghiên cứu quốc tế, tìm kiếm nguồn lực để thực hiện hoặc liên kết thực hiện các dự án nghiên cứu quốc tế.

f) Tham gia đấu thầu các đề án, đề tài nghiên cứu Nhà nước và các đề tài cấp Bộ, cấp ĐHQGHN, các chương trình nghiên cứu chiến lược của ĐHQGHN.

g) Đề xuất, đấu thầu các dự án nghiên cứu với chính quyền địa phương các cấp hoặc các Bộ ngành.

2.2.  Thực hiện các hoạt động đào tạo:

a) Tham gia hoạt động đào tạo sau đại học theo phân công của Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN.

b) Tổ chức, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường thiết kế, phát triển và triển khai các loại hình đào tạo liên kết, liên thông ở bậc sau đại học với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước theo phân công của Trường Đại học Kinh tế.

c) Chủ trì, tổ chức thiết kế và triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn về kinh tế học và phân tích chính sách cho cơ quan, tổ chức và cá nhân có nhu cầu.

d) Thực hiện các chương trình hỗ trợ tài năng trẻ, các học bổng đào tạo và tập huấn kỹ năng nhằm phát triển cộng đồng khoa học trẻ về các vấn đề nghiên cứu kinh tế và chính sách.

e) Tổ chức các seminar trao đổi học thuật; mở các lớp chuyên ngành cho nghiên cứu viên trẻ trong và ngoài ĐHQGHN.

f) Dịch và xuất bản các ấn phẩm về nghiên cứu chính sách hoặc các sách chuyên khảo về kinh tế.

g) Tiếp nhận, tạo điều kiện cho giảng viên, nhà nghiên cứu nước ngoài giảng dạy và làm việc tại Viện và Trường;

2.3. Thực hiện nhiệm vụ do Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN giao:

a) Xây dựng và trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện chiến lược và kế hoạch phát triển của Viện phù hợp với định hướng phát triển chung của Trường.

b) Xây dựng và trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính hàng năm.

c) Triển khai thực hiện và phối hợp tốt với các đơn vị có liên quan trong Trường để thực hiện nhiệm vụ được giao và các nhiệm vụ chung của Trường.

d) Tham gia các Hội đồng và Ban giúp việc hội đồng tuyển sinh các chương trình đào tạo đại học và sau đại học được giao theo sự phân công của Hiệu trưởng.

e) Tiếp nhận và quản lý các học viên cao học và nghiên cứu sinh trúng tuyển vào Viện theo phân cấp của Hiệu trưởng.

f) Phối hợp với các đơn vị trong Trường xây dựng các chương trình đào tạo cho các chuyên ngành có liên quan theo quy định của Trường.

g) Tổ chức các hoạt động thu chi đúng nguyên tắc theo các chế độ quản lý tài chính hiện hành đối với đơn vị tự chủ; thực hiện chế độ báo cáo tài chính đối với Trường theo quy định.

h) Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, tài sản được giao.

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Cơ cấu tổ chức của Viện gồm:
1. Viện trưởng và các Phó Viện trưởng.
2. Hội đồng viện.
3. Các phòng chức năng:
a) Phòng Hành chính -Tổng hợp.
b) Phòng Quản lý Khoa học - Đào tạo.

4. Các trung tâm nghiên cứu, trung tâm dịch vụ.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

>> Xem hoặc download quyết định tại đây.

Lưu Nguyễn

Tag:


Video
QC trái 1
Tuyển sinh các chương trình liên kết
Học tập và làm theo tấm gương HCM
Giới thiệu sách
Thăm dò ý kiến
Bạn cần loại thông tin nào trên web này?

Đối tác
ĐH Uppsala Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài Công ty CP XNK Bình Tây (BITEX) Công ty CP Đầu tư IMG Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN (BIDV) Viện kế toán Công chứng Anh và xứ Wales
ĐH Benedictin
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Tân Á Đại Thành