Trang tin tức sự kiện

Phiên họp sơ kết kế hoạch nhiệm vụ năm học 2012-2013 và giao ban công tác tháng 3/2014

Chiều ngày 6/3/2014, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã tiến hành phiên họp sơ kết kế hoạch nhiệm vụ năm học 2013-2014 và giao ban công tác tháng 3 năm 2014 dưới sự chủ trì của Hiệu trưởng - PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn và các Phó Hiệu trưởng (PHT). Tham dự phiên họp có Thủ trưởng các phòng, ban, bộ phận, trung tâm; Chủ tịch Công đoàn và Bí thư Đoàn thanh niên.


Phiên họp gồm 2 nội dung chính:

Phần 1: Sơ kết kế hoạch nhiệm vụ năm học 2013-2014: 1) Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học kỳ I; 2) Các chỉ đạo cụ thể của Hiệu trưởng để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ năm học 2013-2014.

Phần 2: Công tác giao ban tháng 3 năm 2014: 1) Rà soát tình hình thực hiện công tác tháng 01 và tháng 02 năm 2014; 2) Thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3 năm 2014.

Tại phiên họp, sau khi nghe báo cáo sơ kết tình hình thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2013-2014; báo cáo rà soát tình hình thực hiện công tác tháng 01, tháng 02 năm 2014 và các ý kiến phát biểu, thảo luận của Thủ trưởng các đơn vị, Hiệu trưởng đã kết luận như sau:

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ học kỳ I năm học 2013-2014

1.1. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học kỳ I năm học 2013-2014:

Hiệu trưởng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị trong toàn Trường trong việc triển khai thực hiện kế hoạch nhiệm vụ (KHNV) năm học 2013-2014. Mặc dù trong bối cảnh khó khăn chung song trong học kỳ vừa qua, Trường đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ trên các mặt hoạt động; việc thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch đã đi vào chiều sâu có chất lượng hơn, tiêu biểu có 6 điểm sáng như:

(i) Tiếp tục duy trì được chất lượng tuyển sinh đầu vào đại học; mở mới 03 chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo đại học hệ chuẩn ngành QTKD, chương trình bằng kép nội bộ KTQT cho sinh viên ngành Kinh tế và chương trình bằng kép nội bộ KTQT cho sinh viên ngành Kinh tế phát triển.

(ii) Hoàn thành báo cáo tự đánh giá giữa chu kỳ kiểm định chương trình KTQT CLC theo tiêu chuẩn AUN-QA; báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo cử nhân chương trình NVCL ngành QTKD chuẩn bị cho kiểm định AUN trong năm học.

(iii) Số lượng các công bố quốc tế hướng tới chuẩn chất lượng cao của thế giới (hệ thống ISI và SCOPUS) ngày càng cao: trong học kỳ I, đạt 10/15 bài báo quốc tế được công bố thuộc hệ thống ISI/Scopus.

(iv) Giữ vững được uy tín và trong việc thu hút và triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, dự án quốc tế có tính liên ngành cũng như các dự án tư vấn doanh nghiệp và địa phương: học kỳ I, toàn trường đã thu hút và triển khai thực hiện 7 dự án mới trong nước và quốc tế; Tổ chức được một số khóa đào tạo ngắn hạn.

(v) Chất lượng đội ngũ tiếp tục được nâng cao, trong học kỳ vừa qua, 02 giảng viên được phong tặng chức danh PGS nâng tỷ lệ giảng viên có học hàm PGS của Trường lên 18%, tỷ lệ giảng viên có trình độ TS đạt 71%.

(vi) Tiếp tục đổi mới quản lý trong các hoạt động của nhà trường, điển hình trong hoạt động đào tạo và NCKH bằng việc rà soát và ban hành hệ thống các văn bản quản lý điều hành; triển khai hướng dẫn luận văn thạc sỹ theo phương pháp mới; xây dựng CSDL nghiên cứu khoa học và hợp tác phát triển,... 

Mặc dù kết quả đạt được trong học kỳ I là tương đối khả quan, song quá trình thực hiện KHNV 6 tháng đầu năm vẫn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm như: mở mới các chương trình đào tạo sau đại học; biên soạn và xuất bản giáo trình, sách chuyên khảo; xây dựng đề án hậu kiểm định AUN ngành KTQT, các dự án đầu tư chiều sâu và các nhiệm vụ về cơ sở vật chất. Vì vậy, từ nay đến cuối năm học các đơn vị cần tiếp tục tập trung nguồn lực cho các nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Hiệu trưởng yêu cầu các PHT và lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện KHNV trong học kỳ II; có những giải pháp cụ thể để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong học kỳ I; tiếp tục quán triệt vai trò và ý nghĩa của công tác KHNV đối với Nhà trường nói chung và các đơn vị nói riêng.

1.2. Các chỉ đạo cụ thể để hoàn thành KHNV năm học 2013-2014:

1.2.1. Các PHT chỉ đạo các phòng, ban, bộ phận chức năng và các đơn vị phụ trách rà soát lại toàn bộ các chỉ tiêu KHNV năm học, đưa ra các giải pháp thực hiện cho các nhiệm vụ hiện chưa có sản phẩm hoặc chỉ tiêu đạt được còn thấp so với kế hoạch.

1.2.2. PHT Vũ Anh Dũng chỉ đạo Phòng Đào tạo; Trung tâm ĐBCLGD và các đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ cũng như các giải pháp chính sau:

- Công tác tuyển sinh: Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động PR, truyền thông, tận dụng nguồn lực học viên sau đại học; sinh viên mới ra trường, tập thể cán bộ giảng viên trong nhà trường;

- Chương trình đào tạo mở mới: Đẩy nhanh việc mở các chương trình đào tạo sau đại học để kịp tiến độ tuyển sinh trong năm học mới; tập trung cho các chương trình đào tạo sau đại học theo hướng mô hình tự chủ thu - chi;

- Giáo trình, học liệu: Rà soát, có giải pháp kiểm soát tiến độ; nhất thiết phải thực hiện và đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch đặt ra;

- Quản lý đào tạo: Tiếp tục đổi mới quá trình tổ chức đào tạo hướng tới chất lượng; tiếp tục cải tiến phương pháp giảng dạy; duy trì kỷ cương dạy và học. Phát huy việc đổi mới trong đào tạo thạc sỹ (hướng dẫn luận văn), tiếp tục thực hiện đối với đào tạo tiến sỹ (thông qua cách thức phản biện kín, hội đồng,...);

- Công tác kiểm định chất lượng: Tập trung hoàn thành báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo NVCL theo tiêu chuẩn kiểm định AUN; rà soát và triển khai chuẩn bị các hoạt động phục vụ cho đánh giá chất lượng theo chuẩn AUN vào tháng 4;

- Giải quyết các vấn đề tồn đọng: Rà soát lại và đưa ra những đề xuất, giải pháp để làm việc trực tiếp với các cơ quan cấp trên trong việc giải quyết các vấn đề còn tồn đọng.

1.2.3. PHT Nguyễn Trúc Lê chỉ đạo Phòng NCKH&HTPT và các đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ cũng như các giải pháp chính sau:

- Bài báo quốc tế: Tiếp tục đẩy mạnh việc gửi đăng bài, tận dụng các đề tài, đề án đang được thực hiện cũng như nguồn lực nội tại của nhà trường, của đơn vị (các giảng viên đã giảng dạy và học tập ở nước ngoài...) để gắn với các công bố khoa học quốc tế;

- Bài báo trong nước: Triển khai viết bài và đăng tải dựa trên kết quả của các đề tài nghiên cứu đã nghiệm thu;

- Đề tài, dự án trong nước và quốc tế: Tập trung thực hiện tốt các đề tài, dự án đã thu hút được, đảm bảo tiến độ và chất lượng sản phẩm. Việc thu hút mới phải có trọng tâm; tránh dàn trải, tập trung vào mảng đề tài tư vấn phục vụ cho các doanh nghiệp, địa phương. Thành lập nhóm hỗ trợ tìm kiếm thông tin về đề tài, dự án; hình thành module trên website của Trường về các nhóm nghiên cứu đang hoạt động để thu hút thêm nguồn lực và quảng bá các sản phẩm nghiên cứu;

- Hội nghị, hội thảo: Tập trung nguồn lực thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch về hội thảo quốc gia và quốc tế, hướng đến các vấn đề xã hội quan tâm, nhu cầu của cán bộ, giảng viên, người học nhằm thu hút sự tham gia đông đảo của các cơ quan, tổ chức, doanh ngiệp, học viên, cán bộ giảng viên, nâng cao tầm ảnh hưởng của nhà trường đối với xã hội thông qua các hội thảo;

- Sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh tham gia nghiên cứu khoa học: Gắn nghiên cứu khoa học thành một yêu cầu bắt buộc trong quá trình đào tạo, gắn kết học viên cao học và nghiên cứu sinh với các công trình, đề tài nghiên cứu của giảng viên ngay từ đầu.

1.2.4. PHT Trần Anh Tài chỉ đạo Phòng KHTC; Phòng HCTH và các đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ cũng như các giải pháp chính sau:

- Xây dựng báo cáo về tài chính phân bổ cho thực hiện các nhiệm vụ đã được hoàn thành; tài chính cho các hoạt động còn lại trong học kỳ II;

- Tăng cường hơn nữa công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát và xử lý khắc phục những tồn tại trong thực hiện KHNV của các đơn vị trong toàn Trường;

- Nghiên cứu và xây dựng cơ chế tài chính cho các chương trình đào tạo SĐH theo hướng tự thu phí;

- Phối hợp với Phòng TCNS nghiên cứu và đề xuất các chính sách thu hút cán bộ, giảng viên cho những vị trí hiện tại Nhà trường đang có nhu cầu cao;

1.2.5. Các đơn vị (Khoa), Phòng Đào tạo; Trung tâm ĐBCLGD và Phòng NCKH&HTPT đăng ký lịch tổng kết KHNV năm học của đơn vị và mảng hoạt động có liên quan với Phòng KHTC trước khi tiến hành tổng kết KHNV toàn Trường. Lưu ý công tác chuẩn bị cho Hội nghị tổng kết đảm bảo chất lượng và tính chuyên nghiệp.

2. Nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3/2014

2.1. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 01 và tháng 02 năm 2014:

Kết thúc tháng 01 và tháng 02 năm 2014, các đơn vị trong toàn Trường đã nỗ lực hoàn thành nhiều công việc đảm bảo cho các hoạt động từ mảng đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác phát triển,... đến các hoạt động của công đoàn và đoàn thanh niên. Tiêu biểu như: Hoàn thành tổ chức đón tết và chúc mừng năm mới toàn thể cán bộ, viên chức và đối tác của Trường; thực hiện các công việc chuẩn bị cho tuyển sinh đại học và sau đại học; tổ chức thành công các sự kiện lớn của Nhà trường: Lễ trao bằng Tiến sĩ danh dự cho Ông Rikhi Tharkral, tọa đàm “TPP - Điều gì ở phía trước?”; tổ chức sơ kết KHNV tại các khoa và 02 mảng hoạt động lớn của Nhà trường; hoàn thành kế hoạch chi tiết công việc quý I và xây dựng định mức chi tiêu 2014; tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 và thực hiện được nhiều qui trình nhân sự (tuyển dụng, bổ nhiệm)…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số việc chưa hoàn thành hoặc chậm tiến độ như: Xây dựng đề cương một số môn học, nghiệm thu 02 đề tài chậm tiến độ…; Hiệu trưởng đề nghị các Phó Hiệu trưởng chỉ đạo các phòng ban, bộ phận chức năng, các khoa và các đơn vị liên quan tập trung xử lý và hoàn thành dứt điểm các công việc này trong tháng 3 năm 2014.

2.2. Nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3/2014

Cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ đã được chi tiết hóa trong kế hoạch công việc tháng 3, các Phó Hiệu trưởng chỉ đạo các phòng ban chức năng, các đơn vị trong toàn trường cùng phối hợp thực hiện tốt các công việc chuẩn bị cho tuyển sinh đại học và sau đại học (đợt 1), trong đó đặc biệt lưu ý các chương trình thí điểm. Các nhiệm vụ cụ thể như sau:

2.2.1. PHT Vũ Anh Dũng chỉ đạo:
- Phòng Đào tạo:

(1) Đưa ra phương án xử lý dứt điểm các vấn đề còn tồn đọng có liên quan đến đào tạo sau đại học;

(2) Hoàn thành dứt điểm việc biên soạn đề cương, giáo trình;

(3) Tập trung hoàn thành các công việc chuẩn bị cho tuyển sinh các hệ, các ngành đặc biệt là chương trình NVCL và các chương trình thí điểm;

(4) Tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học, đặc biệt trong việc tổ chức các hội đồng bảo vệ luận văn cho học viên cao học.

- Trung tâm Đảm bảo chất lượng giáo dục: Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện tự đánh giá chương trình đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh hệ đạt trình độ quốc tế theo tiêu chuẩn AUN_QA.

- Chỉ đạo xây dựng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý I/2014 và kế hoạch nhiệm vụ Quý II/2014 chuẩn bị cho giao ban ĐHQGHN, hoàn thành vào ngày 20/3/2014.

2.2.2. PHT Nguyễn Trúc Lê chỉ đạo:

- Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác phát triển:

(1) Xử lý dứt điểm các đề tài quá hạn và tổ chức nghiệm thu trong tháng 3/2014;

(2) Quản lý và báo cáo định kỳ tình hình thực hiện các đề tài cấp nhà nước, các đề tài nghiên cứu nhóm A, B và nhóm C;

(3) Làm đầu mối quản lý và báo cáo định kỳ tiến độ triển khai 03 dự án đầu tư chiều sâu và các dự án khác;

(4) Hoàn thành xây dựng cơ chế quản lý các đề tài/dự án, do ngân sách ngoài ĐHQGHN tài trợ, đang triển khai, đặc biệt là các đề tài cấp Nhà nước;

(5) Hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu về nghiên cứu khoa học, cơ sở dữ liệu về đào tạo ngắn hạn và đối tác trong tháng 3/2014;

(6) Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với các đối tác: Bảo Sơn, BIDV, Tharkral;

(7) Tiếp tục đẩy mạnh tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn cho PV Coal, GM Motor, PVPower...

- Bộ phận Truyền thông:

(1) Tăng cường công tác truyền thông cho tuyển sinh đại học và sau đại học;

(2) Tăng cường xây dựng web của Trường theo hướng xếp hạng website đại học chuẩn webometrics.

- Trung tâm Đào tạo và Giáo dục quốc tế: Hoàn thành tổng kết kế hoạch kinh doanh năm 2013 và xây dựng kế hoạch kinh doanh của Quý I và cả năm 2014;

- Chỉ đạo xây dựng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý I/2014 và kế hoạch nhiệm vụ Quý II/2014 chuẩn bị cho giao ban ĐHQGHN, hoàn thành vào ngày 20/3/2014.

2.2.3. PHT Trần Anh Tài chỉ đạo:
- Phòng Kế hoạch - Tài chính:

(1) Điều chỉnh hạch toán phí, lệ phí niên độ ngân sách 2013 theo yêu cầu của ĐHQGHN;

(2) Làm đầu mối triển khai thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước và xây dựng báo cáo về tình hình thực hiện gửi ĐHQGHN, hoàn thành trước ngày 25/3/2014;

(3) Xây dựng phương án tài chính để triển khai Dự án cải tạo, nâng cấp nhà G4;

(4) Hoàn thành các thủ tục thanh quyết toán, tạm ứng và chốt sổ kế toán năm 2013 trong tháng 3/2014;

(5) Hoàn thành dứt điểm điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ trong tháng 3/2014;

(6) Hoàn thành dứt điểm xây dựng chỉ số kế hoạch kinh doanh năm 2014 của Trung tâm ĐT&GDQT trong tháng 3/2014.

- Phòng Hành chính - Tổng hợp:

(1) Phối hợp triển khai rà soát văn bản quản lý gửi ĐHQGHN, hoàn thành trong tháng 3/2014;

(2) Hoàn thành việc chuyển đổi hệ thống quản lý văn bản và điều hành sang hệ thống E-office mới của ĐHQGHN;

(3) Chuẩn bị tiếp đoàn đánh giá giám sát hệ thống quản lý chất lượng vào tháng 4/2014;

(4) Đẩy mạnh các hoạt động cho dự án cải tạo, nâng cấp nhà G4;

(5) Phối hợp chuẩn bị cơ sở vật chất cho tuyển sinh sau đại học đợt 1/2014;

(6) Hoàn thành kiểm kê và thanh lý tài sản năm 2013.

- Chỉ đạo xây dựng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý I/2014 và kế hoạch nhiệm vụ Quý II/2014 chuẩn bị cho giao ban ĐHQGHN, hoàn thành vào ngày 20/3/2014.

2.2.4. Phòng Tổ chức - Nhân sự:

(1) Xây dựng đề án thành phần phát triển đội ngũ nhà khoa học và quản lý trình độ cao đến năm 2020, hoàn thành trước ngày 10/3/2014;

(2) Hoàn thiện đề án Vị trí việc làm; đề án Tái cấu trúc bộ môn;

(3) Rà soát và báo cáo tình hình nhân sự của các phòng ban; nhân sự cho đào tạo trong nước và quốc tế;

(4) Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của các đơn vị;

(5) Tập trung tuyển dụng nhân sự cho các tổ bộ môn: Kinh tế lượng, Kế toán kiểm toán, Kinh tế học;

(6) Tiếp tục triển khai công tác Quy hoạch phát triển GS, PGS giai đoạn 2013-2015 và các năm tiếp theo;

(7) Triển khai rà soát văn bản quản lý theo yêu cầu của ĐHQGHN;

(8) Làm đầu mối chuẩn bị cho buổi làm việc của BGH với lãnh đạo các khoa;

(9) Xây dựng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý I/2014 và kế hoạch nhiệm vụ Quý II/2014 chuẩn bị cho giao ban ĐHQGHN, hoàn thành vào ngày 20/3/2014.

2.2.5. Nhiệm vụ khác:

Các đơn vị phòng, ban, bộ phận, khoa, trung tâm chủ động thực hiện tốt các nội dung khác theo chức năng và nhiệm vụ của đơn vị mình và theo Báo cáo giao ban công tác tháng 3 năm 2014.

2.2.6. Tổ chức thực hiện:

Đối với các nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu các Phó Hiệu trưởng chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chi tiết và báo cáo Hiệu trưởng về tiến độ trong các báo cáo giao ban giữa kỳ và trước giao ban tháng 4 năm 2014.

Phòng Hành chính - Tổng hợp phối hợp với Phòng Tổ chức - Nhân sự và Ban Thanh tra theo dõi, giám sát việc thực hiện kết luận giao ban.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN

Tag:


Video
QC trái 1
Tuyển sinh các chương trình liên kết
Học tập và làm theo tấm gương HCM
Giới thiệu sách
Thăm dò ý kiến
Bạn cần loại thông tin nào trên web này?

Đối tác
ĐH Uppsala Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài Công ty CP XNK Bình Tây (BITEX) Công ty CP Đầu tư IMG Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN (BIDV) Tổng công ty TM Hà Nội (Hapro) Viện kế toán Công chứng Anh và xứ Wales
ĐH Benedictin
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Tân Á Đại Thành