Trang tin tức sự kiện

Thông báo nộp hồ sơ chế độ chính sách của sinh viên hệ Chính quy từ học kỳ II năm học 2018 - 2019Căn cứ Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tưởng Chính phủ Qui định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số tại các cơ sở giáo dục đại học; (Chi phí học tập)
Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu và quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến nhăm học 2020 – 2021;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGD ĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động thương binh xã hội Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ qui định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ qui định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học;

Trường Đại học Kinh tế hướng dẫn làm thủ tục hưởng chế độ chính sách cho sinh viên như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, CHẾ ĐỘ ĐƯỢC HƯỞNG VÀ HỒ SƠ PHẢI NỘP