Hướng dẫn xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 2017

Công văn số 36/ĐHKT-TCNS ngày 10/01/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc
Thực hiện Nghị định số 27/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” và Hướng dẫn số 3974/HD-ĐHQGHN ngày 12/12/2016 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2017, Trường Đại học Kinh tế (ĐHKT) hướng dẫn các đơn vị tiến hành xét chọn các cá nhân đảm bảo đúng tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ theo quy định tại công văn này, cụ thể:
I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
1. Giảng viên (bao gồm Viện trưởng/ Chủ nhiệm khoa, Phó Viện trưởng/ Phó chủ nhiệm khoa và giảng viên các Khoa/Viện đào tạo trực thuộc Trường);
2. Cán bộ quản lý (gồm Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng; Trưởng/Phó các đơn vị trực thuộc Trường).
II. TIÊU CHUẨN DANH HIỆU “NHÀ GIÁO ƯU TÚ”
Danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” được xét tặng cho các đối tượng tại Mục 1 công văn này và đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 9 - Nghị định 27, cụ thể:
1. Thời gian công tác trong ngành giáo dục
1.1. Giảng viên có thời gian trực tiếp giảng dạy từ 15 năm trở lên trong ngành giáo dục;
1.2. Cán bộ quản lý giáo dục có thời gian công tác trong ngành từ 20 năm trở lên, trong có 10 năm trở lên trực tiếp giảng dạy.
2. Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương nơi cư trú.
3. Có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết, tận tụy với nghề, là tấm gương sáng, là nhà giáo mẫu mực, tiêu biểu, xuất sắc có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và xã hội, được người học, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng; đi đầu trong việc đổi mới quản lý giáo dục, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; quản lý, giảng dạy đạt chất lượng, hiệu quả cao.
4. Đã 07 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” trong đó có lần liền kề năm đề nghị xét tặng; 01 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Đại học Quốc gia Hà Nội trở lên; 01 lần được tặng Bằng khen cấp bộ trở lên (Bằng khen Giám đốc ĐHQGHN được tính tương đương).
5. Tài năng sư phạm, sáng kiến hoặc đề tài nghiên cứu khoa học được quy định cụ thể với từng đối tượng như sau:
5.1. Đối với giảng viên:
  • Giảng dạy, hướng dẫn sinh viên, học viên đổi mới phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học, thực hành, thực tập đạt chất lượng và hiệu quả cao; có nhiều đóng góp trong việc đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy học;
  • Chủ trì 03 sáng kiến hoặc 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, cấp bộ trở lên hoặc 02 nhánh đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia được hội đồng sáng kiến, hội đồng khoa học cấp tỉnh, bộ, cấp quốc gia nghiệm thu, được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả thiết thực (đề tài cấp ĐHQGHN được tính tương đương đề tài cấp Bộ);
  • Chủ biên 01 giáo trình hoặc tham gia biên soạn 02 giáo trình môn học được sử dụng trong giảng dạy, hoặc tác giả của 01 sách chuyên khảo, hoặc tác giả chính 02 sách chuyên khảo;
  • Tác giả chính 05 bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước hoặc quốc tế;
  • Hướng dẫn chính 02 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ hoặc hướng dẫn 05 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ hoặc hướng dẫn 05 công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên đạt giải “Tài năng khoa học trẻ” hoặc “Giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo” cấp Bộ.
5.2. Đối với Cán bộ quản lý giáo dục:
  • Chủ trì 03 sáng kiến hoặc 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, bộ hoặc 02 nhánh đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia được hội đồng sáng kiến, hội đồng khoa học cấp tỉnh, bộ, cấp quốc gia nghiệm thu, được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả thiết thực (đề tài cấp ĐHQGHN được tính tương đương đề tài cấp Bộ);
  • Tác giả chính 05 bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước hoặc quốc tế.
  • Người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu đạt các tiêu chuẩn quy định tại Điểm này và tập thể do cá nhân quản lý phải đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc 02 năm liền kề năm đề nghị xét tặng.
III. THỦ TỤC XÉT TẶNG DANH HIỆU “NHÀ GIÁO ƯU TÚ”
1. Giới thiệu và lấy phiếu tín nhiệm
a) Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường thông báo đến viên chức, người lao động trong đơn vị về tiêu chuẩn xét tặng quy định tại Mục II công văn này. Các cá nhân trong đơn vị tự giới thiệu hoặc giới thiệu những người có đủ tiêu chuẩn quy định. Người được giới thiệu chuẩn bị bản tóm tắt thành tích theo Mẫu số 01 đính kèm công văn này;
b) Lãnh đạo đơn vị triệu tập cuộc họp toàn thể viên chức, người lao động có thời hạn hợp đồng từ 12 tháng trở lên trong đơn vị để thảo luận, lấy phiếu tín nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm được công bố công khai. Cá nhân đạt số phiếu tín nhiệm từ 80% trở lên được đưa vào danh sách xét chọn.
2. Hồ sơ đề nghị xét tặng:
Các đơn vị hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét tặng và gửi về Phòng Tổ chức Nhân sự trước ngày 17/01/2017, bao gồm:
a) Bản tóm tắt thành tích của cá nhân được đề nghị (Mẫu số 01);
b) Danh sách các cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” (Mẫu số 03).
3. Tổ chức thẩm định hồ sơ và thăm dò dư luận:
a) Phòng Tổ chức Nhân sự thẩm định hồ sơ và báo cáo Chủ tịch Hội đồng quyết định công bố danh sách các cá nhân đề nghị xét tặng bằng hình thức niêm yết công khai.
b) Phòng Tổ chức Nhân sự tổng hợp kết quả thẩm định hồ sơ, kết quả thăm dò dư luận và chuẩn bị tổ chức cuộc họp Hội đồng cấp cơ sở.
4. Họp Hội đồng và hoàn thiện hồ sơ:
a) Dự kiến Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú cấp cơ sở tổ chức họp trước ngày 24/01/2017.
b) Hội đồng có trách nhiệm:
- Thẩm định về tính chính xác, hợp lệ của hồ sơ; các tiêu chuẩn của cá nhân được giới thiệu phù hợp theo quy định;
- Xử lý kiến nghị của các tổ chức, cá nhân (nếu có); thảo luận và tiến hành bỏ phiếu kín để chọn cá nhân có đủ tiêu chuẩn xét tặng;
- Hoàn thiện hồ sơ và hướng dẫn các nhân đủ tiêu chuẩn hoàn thiện báo cáo thành tích (Mẫu số 2) gửi Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú Đại học Quốc gia Hà Nội xét và trình xét cấp trên.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị liên hệ về Phòng Tổ chức Nhân sự qua email: tochuc_kt@vnu.edu.vn để được giải đáp.
 
 >> Download công văn tại đây.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN

Tag:


Video
QC trái 1
Tuyển sinh các chương trình liên kết
Học tập và làm theo tấm gương HCM
Giới thiệu sách
Sinh viên viết
Thăm dò ý kiến
Bạn cần loại thông tin nào trên web này?

Đối tác
DH Troy ĐH Uppsala Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hà Nội Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài Công ty CP XNK Bình Tây (BITEX) Tổng công ty 36 Bộ Quốc Phòng Công ty CP Đầu tư IMG Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN (BIDV) Tổng công ty TM Hà Nội (Hapro) Viện kế toán Công chứng Anh và xứ Wales
ĐH Benedictin
Đại học Công lập Fullerton, California (Hoa Kỳ)
Đại học Princeton (Hoa Kỳ)
ĐH Massey
Ngân hàng Thương mại CP An Bình
Ngân hàng Liên Việt
Đại học Waseda
Trường Đại học Thành Tây
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji
Công ty TNHH giải trí TBS
Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Tân Á Đại Thành