Trang tin tức sự kiện

Kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn các cấp của Đoàn Trường ĐHKT nhiệm kỳ 2019 - 2022

Kế hoạch Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2022 được tổ chức chi tiết như sau:


Căn cứ Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

Căn cứ Kế hoạch số: 273KH/TN-ĐHQGHN, ngày 11/09/2019 về việc tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí năm 2019;

Căn cứ yêu cầu thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN, Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Kinh tế ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế lần thứ IX, Nhiệm kỳ 2019-2022, cụ thể như sau:

I. YÊU CẦU

1. Đại hội các cơ sở Đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2022 phải quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội Đảng và Đoàn các cấp.

2. Đại hội các cơ sở Đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2022 phải trên tinh thần dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát huy được trí tuệ và trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên thanh niên trong việc đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội Đoàn các cấp trong nhiệm kỳ 2017 - 2019, xây dựng phương hướng nhiệm vụ với những mục tiêu, giải pháp mới để tổ chức, động viên tuổi trẻ xung kích, tình nguyện thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị trong giai đoạn 2019-2022.

3. Ban chấp hành các cơ sở Đoàn do Đại hội bầu ra phải bao gồm những cán bộ, đoàn viên thanh niên có trình độ, năng lực, tâm huyết, bảo đảm các tiêu chuẩn quy định trong “Quy chế cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh” do Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành theo Quyết định số 289-QĐ/TW ngày 08 tháng 02 năm 2010 (dưới đây gọi tắt là Quy chế cán bộ đoàn), đồng thời có số lượng, cơ cấu phù hợp đảm bảo lãnh đạo, chỉ đạo thắng lợi nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ mới. Đại biểu dự đại hội phải là những cán bộ, đoàn viên tiêu biểu cho các lĩnh vực, khu vực, đối tượng; có khả năng đóng góp vào các quyết định của Đại hội.

4. Đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2022 phải là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với các phong trào thi đua sôi nổi, không khí vui tươi, phấn khởi trong đoàn viên thanh niên trước, trong và sau đại hội; đại hội ở mỗi cấp được tổ chức thiết thực, hiệu quả và tránh hình thức.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Tổng kết việc thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2017 - 2019, xây dựng mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2019 – 2022.

2. Bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới.

3. Bầu đại biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp trên.

III. XÂY DỰNG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐOÀN CÁC CẤP

1. Xây dựng dự thảo văn kiện đại hội

a. Yêu cầu chung

- Báo cáo chính trị phải ngắn gọn, có tính khái quát, tập trung vào các vấn đề cốt lõi của phong trào thanh niên và công tác tổ chức xây dựng Đoàn. Đánh giá đúng những mặt mạnh, kết quả đạt được; thẳng thắn chỉ rõ những yếu kém, hạn chế; phân tích những nguyên nhân chủ quan, khách quan, rút ra được những bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện các mặt công tác của Đoàn. Cần có phụ lục số liệu minh họa cho Báo cáo.

- Tập trung đầu tư xây dựng phương hướng công tác trong nhiệm kỳ mới với hệ thống mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thiết thực, phù hợp nhiệm vụ chính trị của đơn vị, nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên, có tính khả thi cao, đảm bảo theo định hướng chung của Đoàn cấp trên.

b. Về tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017-2019

Đánh giá đúng thực trạng tình hình công tác Đoàn và phong trào thanh niên, kiểm điểm kết quả thực hiện nghị quyết đại hội Đoàn cấp trên và cấp mình.

c. Về phương hướng công tác trong nhiệm kỳ 2019-2022

- Phương hướng công tác nhiệm kỳ mới phải đảm bảo quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; định hướng của cấp uỷ cùng cấp; phải dựa trên cơ sở phân tích đặc điểm tình hình của đơn vị; những xu hướng, nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên, từ đó cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ mới.

- Xác định rõ nội dung và biện pháp chính để thực hiện các mặt công tác chủ yếu của Đoàn. Đồng thời, chú trọng đến việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên để đưa những điều chỉnh hợp lý cho phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị... Chú trọng các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng, củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng đoàn viên; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong các công tác của Đoàn trường Đại học Kinh tế và công cuộc xây dựng, bảo vệ Thủ đô và đất nước.

d. Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017-2019

Trên tinh thần tự phê bình, phê bình nghiêm túc, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm tập thể của Ban Chấp hành và các Ủy viên Ban Chấp hành; chỉ ra những mặt được và những hạn chế yếu kém, rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm để xây dựng và phân công nhiệm vụ Ban Chấp hành khóa mới hoạt động hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo tinh thần nghị quyết đại hội Đoàn các cấp đề ra.

e. Chuẩn bị dự thảo Nghị quyết của đại hội Đoàn

Trên cơ sở các văn kiện của đại hội, Ban Chấp hành cấp triệu tập đại hội xây dựng dự thảo Nghị quyết đại hội gồm những nội dung cơ bản, quan trọng để đại hội thảo luận, quyết định.

2. Về thảo luận, góp ý các văn kiện đại hội

Đối với văn kiện của Đoàn trường: Liên chi đoàn và chi Đoàn tổ chức cho đoàn viên thanh niên nghiên cứu và góp ý vào văn kiện Đại hội Đoàn trường trước khi tổ chức Đại hội và tổng hợp báo cáo tại Đại hội của cấp mình. Việc này phải tiến hành nghiêm túc, trên tinh thần thẳng thắn và trách nhiệm, nội dung phải cụ thể; đồng thời qua thảo luận các cấp bộ Đoàn lĩnh hội tư tưởng chỉ đạo của Đoàn cấp trên để cụ thể hóa vào văn kiện và nghị quyết Đại hội của cấp mình.

IV. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH

Quá trình chuẩn bị nhân sự phải thực hiện dân chủ, công khai, đúng quy chế, quy định.

1. Tiêu chuẩn Ủy viên Ban Chấp hành

Nhân sự Ban Chấp hành các cấp phải bảo đảm các tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn chức danh trong Quy chế Cán bộ Đoàn, đặc biệt nhấn mạnh những điểm sau:

- Có đạo đức tốt và năng lực thực tiễn, kinh nghiệm trong công tác, có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ do Ban Chấp hành phân công; am hiểu và gắn bó với thanh niên, có khả năng định hướng, dẫn dắt thanh niên.

- Có khả năng cụ thể hóa nghị quyết của Đoàn các cấp gắn với thực tiễn công tác Đoàn và tình hình thanh niên ở đơn vị.

- Năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân và dám chịu trách nhiệm.

- Có kiến thức tổng hợp, có năng lực công tác xã hội và khả năng vận động thanh niên, am hiểu về tình hình đơn vị.

- Có uy tín và khả năng quy tụ, biết vận động, huy động các nguồn lực của đơn vị và xã hội phục vụ cho các hoạt động của tổ chức Đoàn.

Trên cơ sở các tiêu chuẩn chung, các cấp bộ Đoàn cần cụ thể hóa để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị mình.

2. Cơ cấu Ban Chấp hành Đoàn các cấp

Ban Chấp hành Đoàn các cấp phải bảo đảm cơ cấu hợp lý giữa các độ tuổi, giới tính, uỷ viên mới và tái cử.

Nhân sự Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư các cấp phải được cấp ủy cùng cấp và Đoàn cấp trên trực tiếp phê duyệt.

V. THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐOÀN CÁC CẤP

- Các Chi đoàn tổ chức Đại hội trước ngày 15 tháng 10 năm 2019.

- Các Liên chi đoàn tổ chức Đại hội trước ngày 30 tháng 10 năm 2019 và gửi báo cáo kết quả đại hội lên Ban Thường vụ Đoàn trường (qua Văn phòng Đoàn) trước ngày 15/11/2019.

- Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2022 dự kiến tổ chức vào cuối tháng 12 năm 2019.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đoàn trường Đại học Kinh tế

- Ban hành Hướng dẫn tổ chức đại hội Đoàn các cấp; thành lập các tổ công tác theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này.

2. Đối với các cơ sở Đoàn trực thuộc

- Ban Chấp hành các cơ sở Đoàn trực thuộc xây dựng đề án tổ chức đại hội, thành lập Ban Tổ chức và các tiểu ban giúp việc đại hội; báo cáo đề án tổ chức đại hội, việc chuẩn bị văn kiện, đề án nhân sự với cấp uỷ Đảng cùng cấp và Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Kinh tế. Khi được cấp uỷ cùng cấp và Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Kinh tế đồng ý thì mới tiến hành đại hội.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế, nhiệm kỳ 2019 - 2022. Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Kinh tế yêu cầu các đơn vị căn cứ tình hình thực tiễn để xây dựng Kế hoạch tổ chức đại hội của đơn vị mình, chủ động báo cáo cấp ủy xin phép và tạo điều kiện tiến hành triển khai tổ chức đại hội theo đúng kế hoạch.

 - Hướng dẫn đại hội chi đoàn xem tại đây
 - Hướng dẫn đại hội liên chi đoàn xem tại đây 

Đoàn TN Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Tag:


Video
QC trái 1
Tuyển sinh các chương trình liên kết
Học tập và làm theo tấm gương HCM
Giới thiệu sách
Thăm dò ý kiến
Bạn cần loại thông tin nào trên web này?

Đối tác
ĐH Uppsala Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài Công ty CP XNK Bình Tây (BITEX) Công ty CP Đầu tư IMG Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN (BIDV) Tổng công ty TM Hà Nội (Hapro) Viện kế toán Công chứng Anh và xứ Wales
ĐH Benedictin
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Tân Á Đại Thành