Cuộc gọi chung giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc về đề xuất các Dự án hợp tác nghiên cứu ứng dụng và phát triển thử nghiệm chung

Đây là cuộc gọi chung giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc về đề xuất các Dự án hợp tác nghiên cứu ứng dụng và phát triển thử nghiệm chung (sau đây gọi tắt là Dự án) giữa Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ (SATI), Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Cục Công nghệ Cộng hòa Séc (TA CR). Nội dung cụ thể như sau:


1. Cấu trúc chương trình

TA CR dựa trên các tiêu chí sau đây về nghiên cứu ứng dụng và phát triển thử nghiệm để lựa chọn các đề xuất. Hoạt động Nghiên cứu và Phát triển phải có các tính năng sau:

- Tính mới

- Tính sáng tạo

- Tính không chắc chắn

- Tính hệ thống

- Khả năng chuyển nhượng và / hoặc khả năng tái sản xuất

Dự án cần phải mang lại được những lợi ích và giá trị gia tăng nhất định từ sự hợp tác giữa các đơn vị tham gia của hai bên (ví dụ như: gia tăng các cơ sở tri thức, nhu cầu thương mại, tiếp cận cơ sở hạ tầng nghiên cứu và phát triển, các lĩnh lực ứng dụng mới, v.v...).

Bất kỳ tổ chức/doanh nghiệp nào mà Dự án hợp tác nghiên cứu ứng dụng và phát triển chung phù hợp với những tiêu chí đã đề cập trên đây có thể đăng ký nộp đề xuất dự án, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, các quy tắc, quy định và thủ tục của quốc gia đang có hiệu lực.

Cuộc gọi đề xuất các Dự án hợp tác nghiên cứu ứng dụng và phát triển thử nghiệm chung dành cho các tổ chức/ doanh nghiệp liên quan về công nghệ của cả hai nước tham gia vào Dự án hợp tác nghiên cứu ứng dụng và phát triển thử nghiệm chung.

1.1. Các lĩnh vực ưu tiên

- Công nghệ nano và các vật liệu tiên tiến;

- Công nghệ sinh học và y dược;

- Công nghệ trong nông nghiệp và thủy sản;

- Công nghệ thông tin và truyền thông;

- Các lĩnh vực khác theo nhu cầu chung của cả hai bên (*)

(*)TA CR không hỗ trợ các dự án quốc phòng và dự án nghiên cứu y học có các hoạt động nghiên cứu lâm sàng vì ở Cộng hòa Séc, các lĩnh vực này đang được hỗ trợ bởi các tổ chức tài trợ khác nhau.

1.2. Điều kiện đăng ký

Các tổ chức/doanh nghiệp đăng ký tham gia đề xuất Dự án phải hình thành được nhóm liên kết giữa các đơn vị nghiên cứu và phát triển (R&D) đang hoạt động tại Việt Nam và các đơn vị nghiên cứu và phát triển (R&D) đang hoạt động tại Cộng hòa Séc.

Phía Việt Nam

Một doanh nghiệp, bất kể ở quy mô nào, phải là một tổ chức dẫn đầu có khả năng huy động các nguồn lực để thực hiện dự án nghiên cứu và phát triển (R&D) quốc tế tại Việt Nam. Các trường đại học hoặc các tổ chức nghiên cứu có thể nộp đơn xin tài trợ từ Chương trình Đổi mới công nghệ quốc gia với điều kiện là phải hình thành được nhóm liên kết bao gồm ít nhất 1 doanh nghiệp của Việt Nam.

Phía Cộng hòa Séc

Một doanh nghiệp, bất kể ở quy mô nào, phải là một tổ chức hàng đầu bên phía Séc. Các trường đại học và các tổ chức nghiên cứu có thể xin tài trợ từ chương trình DELTA 2 với điều kiện là phải hình thành được nhóm liên kết bao gồm ít nhất 1 doanh nghiệp của Cộng hòa Séc.

1.3. Trình tự và thủ tục

- Khởi động cuộc gọi chung: 25/6/2019

- Phía TA CR và SATI tiến hành tiếp nhận các đề xuất dự án: 26/6 - 21/8/2019

- Kiểm tra điều kiện: 22/8 – 12/9/2019

- Đánh giá độc lập của phía TA CR và SATI về các đề xuất dự án: 13/9 - 31/12/2019

- Thông báo kết quả cuộc gọi chung: 31/12/2019

- Ký kết các hợp đồng tài trợ: 01/01/2019 – 29/02/2020

- Khởi động dự án: 01/01/2020 – 30/6/2020

- Bắt đầu tài trợ và bắt đầu triển khai các dự án được duyệt: 01/2020

1.4. Thời gian thực hiện và Kinh phí tài trợ

- SATI và TACR sẽ cấp kinh phí tài trợ cho các tổ chức/doanh nghiệp tương ứng trong nhóm liên kết được chọn phù hợp theo quy tắc cấp vốn tài trợ của quốc gia mình. Nguồn kinh phí tài trợ bổ sung có thể đến từ nguồn lực của các tổ chức/doanh nghiệp tham gia nếu tổng chi phí của dự án vượt quá ngân sách tài trợ của Chính phủ.

- Vốn đối ứng của các tổ chức/doanh nghiệp tham gia là cơ sở của chương trình tài trợ, tuy nhiên tỉ lệ vốn đối ứng có thể cho phép được linh hoạt tùy thuộc vào vai trò mà mỗi tổ chức/doanh nghiệp tham gia cam kết.

- Thông tin về Chương trình Delta 2 phía Séc tham khảo tại:

https://www.tacr.cz/index.php/en/programmes/delta-2-programmes.html

- Thông tin về Chương trình Delta 2 phía Việt Nam tham khảo tại:

http://www.sati.gov.vn/eng/posts/359

Về phía Séc

- Ngân sách và hỗ trợ

 • Tổng ngân sách tối đa của cuộc gọi đầu tiên cho các đề xuất theo chương trình DELTA 2 là 450 triệu CZK (tương đương 20 triệu USD) *.
 • Nguồn hỗ trợ được cung cấp trên cơ sở tài trợ.
 • Giới hạn tài trợ của dự án được lấy từ Quy định 641.
 • Nếu dự án bị phát hiện bị không đáp ứng đủ điều kiện từ các đánh giá tạm thời, TACR có thể lấy lại tiền tài trợ của chính phủ chưa được sử dụng.
 • Tài trợ sẽ được trao tối đa 74%. Số tiền tài trợ cho mỗi tổ chức/ doanh nghiệp tham gia dự án tuân theo các quy tắc của EU.
 • Chi phí dự án đủ điều kiện bao gồm chi phí cá nhân, chi phí thầu phụ, chi phí trực tiếp khác, phụ cấp * có thể thay đổi tùy thuộc vào tỷ giá hối đoái có hiệu lực tại thời điểm đấu thầu

- Thời gian thực hiện:

 • Dự án phải bắt đầu trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 30 tháng 6 năm 2020.
 • TA CR sẽ trao tài trợ từ tháng 1 năm 2020 sau khi ký kết thỏa thuận về việc tài trợ với các tổ chức/ doanh nghiệp.
 • Nguồn hỗ trợ của chính phủ có sẵn trong tối đa 36 tháng.

Về phía Việt Nam

- Ngân sách và hỗ trợ

Nguồn kinh phí thực hiện dự án gồm hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, nguồn kinh phí tự có của các tổ chức/ doanh nghiệp trong đó nguồn kinh phí thực hiện dự án chủ yếu là do các tổ chức, doanh nghiệp bảo đảm.

Đề xuất dự án của các tổ chức/ doanh nghiệp tham gia bên phía Việt Nam, nếu đáp ứng được mục tiêu, nội dung của chương trình khoa học và công nghệ quốc gia có thể được hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước tùy theo khả năng và cơ chế tài chính của chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia

Các khoản sau đây có thể được xem xét hỗ trợ từ ngân sách nhà nước; thuê khoán chuyên môn; nguyên vật liệu năng lượng; các máy móc thiết bị phục vụ nghiên cứu; chi phí đoàn ra, đoàn vào và hội thảo quốc tế; chi phí khác

Các dự án của các tổ chức / doanh nghiệp tham gia mà không có nhu cầu tài trợ công ở phía Việt Nam đủ điều kiện nộp đơn theo cùng một khuôn khổ do SATI đưa ra, xác nhận trình độ, uy tín và năng lực của đối tác để hợp tác trong dự án R&D chung với đối tác Séc, tức là các dự án sẽ vẫn phải tuân theo thủ tục đánh giá của đối tác.

SATI sẽ có các hỗ trợ cần thiết khác cho các tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình xây dựng và thực hiện dự án

- Thời gian thực hiện

 • Dự án phải bắt đầu từ tháng 1/2020
 • Thời gian thực hiện dự án không quá 3 năm

1.5. Nộp đề xuất

Thời hạn cuối cùng nhận đề xuất dự án vào ngày 22 tháng 8 năm 2019, các tổ chức/doanh nghiệp từ cả hai nước sẽ nộp cho cơ quan chủ quản tương ứng các tài liệu như sau:

- Một bản Đề xuất chung, viết bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt (Vui lòng điền thông tin theo mẫu gửi kèm theo thông báo này). Đề xuất chung này phải có chữ ký của tất cả các tổ chức/doanh nghiệp tham gia.

- Các hồ sơ đề xuất dự án tài trợ theo yêu cầu của tổ chức tài trợ tương ứng theo quy định.

Đối với phía CH Séc

- Các tổ chức/doanh nghiệp tham gia bên phía Cộng hòa Séc sẽ phải nộp đơn xin tài trợ hoàn chỉnh tại thời điểm nộp đề xuất Dự án.

- Thông tin chi tiết tại đường link: https://tacr.cz/index.php/cz/programy/program-delta.html

Mọi yêu cầu tư vấn được khuyến khích trong trong giai đoạn đầu (trước khi thông báo cuộc gọi chung vào ngày 25/6/2019). Sau ngày 25/6/2019, TA CR chỉ nhận tư vấn thông qua mạng hỗ trợ trực tuyến chính thức (http://tacr.cz/hesk/) để đảm bảo tính thống nhất về thông tin cho tất cả các tổ chức/doanh nghiệp tham gia.

Đối với phía Việt Nam

- Các tổ chức/doanh nghiệp Việt Nam phải nộp đề xuất dự án bằng tiếng Việt theo các quy định, điều khoản và điều kiện của Chương trình Đổi mới công nghệ quốc gia vào thời điểm nộp đề xuất thông qua SATI.

- SATI sẽ hỗ trợ các tổ chức/doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm và kết nối với các đối tác tiềm năng của Cộng hòa Séc khi cuộc gọi cho các dự án nghiên cứu và phát triển (R&D) chung được mở vào ngày 25 tháng 6 năm 2019.

- Các tổ chức/doanh nghiệp tham gia bên phía Việt Nam phải nộp đề xuất dự án của mình chậm nhất vào ngày 21/8/2019, nếu không các đề xuất dự án sẽ không được chấp nhận.

1.6. Đánh giá đề xuất 

SATI và TA CR sẽ đánh giá độc lập các đề xuất dự án đã nộp phù hợp với các quy tắc và quy định của quốc gia tương ứng. Kết quả đánh giá cho các đề xuất dự án sẽ được chia sẻ và thảo luận giữa hai bên. Cuối cùng, SATI và TA CR sẽ cùng lựa chọn các đề xuất dự án được tài trợ trong vòng khoảng 5 tháng sau thời hạn kết thúc cuộc gọi.

Phía Séc:

- Tính hữu ích của dự án và đóng góp của nó trong việc hoàn thành các mục tiêu của chương trình DELTA 2 với trọng tâm là lợi ích hợp tác quốc tế

- Chuyên môn của nhóm dự án và các kế hoạch để áp dụng các kết quả nghiên cứu

- Tính khả thi của dự án bao gồm các rủi ro tiềm ẩn

Phía Việt Nam:

- Đề xuất dự án phải là một dự án nghiên cứu ứng dụng và phát triển thử nghiệm.

- Chủ đề của đề xuất dự án hoặc các cấu phần của dự án chưa từng được đề cập trong bất kỳ một dự án, dự án tài trợ, dự án nghiên cứu nào khác.

- Đề xuất dự án phải phù hợp với mục tiêu của chương trình tài trợ tương ứng.

- Đề xuất dự án phải xác định rõ các mục tiêu của các lĩnh vực ưu tiên, các khu vực và tiểu khu vực trong các ưu tiên quốc gia về nghiên cứu, phát triển thử nghiệm và đổi mới, xác định bởi các nhà cung cấp trong tài liệu đấu thầu cho đấu thầu công khai liên quan.

- Các đề xuất dự án phải thuộc một trong các lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng và phát triển thử nghiệm chung được TA CR và cơ quan đối tác xác định là phù hợp để hợp tác.

- Các giả định nhằm chứng minh được dự án đó có thể đạt được các mục tiêu đã đề ra.

- Loại kết quả dự án và khả năng ứng dụng của nó trong thực tế.

- Các lợi ích của dự án.

- Đóng góp về nội dung hoạt động giữa các đối tác tham gia - Cân bằng nội dung hoạt động của các bên tham gia dự án.

- Sự phù hợp của dự án hợp tác quốc tế.

1.7. Đánh giá thường niên/ Kiểm tra tiến độ

Phía Séc

TACR thực hiện kiểm tra thường xuyên các dự án được hỗ trợ, ít nhất 1 lần trong quá trình thực hiện dự án. Ngoài ra, TA CR cũng có thể yêu cầu nộp các báo cáo tình hình kết quả thực hiện dự án để xem xét và tiến hành kiểm tra đột xuất nếu có vấn đề phát sinh. Trong trường hợp dự án không thực hiện nghĩa vụ của mình, Ban lãnh đạo của TACR sẽ thu hồi khoản ngân sách mà TA CR đã tài trợ cho dự án, trong đó số tiền thu hồi sẽ được tính toán theo các quy tắc và quy định của Chính phủ Séc có hiệu lực tại thời điểm thu hồi. Trong trường hợp chỉ có bên Việt Nam hủy bỏ dự án thì khi đó Ban lãnh đạo của TACR sẽ đánh giá thêm để đưa ra quyết định có thu hồi khoản tài trợ từ Chính phủ còn lại hay không.

Phía Việt Nam

SATI thực hiện kiểm tra thường xuyên các dự án được hỗ trợ, ít nhất 1 lần trong quá trình thực hiện dự án. Ngoài ra, SATI cũng có thể yêu cầu nộp các báo cáo tình hình kết quả thực hiện dự án để xem xét và tiến hành kiểm tra đột xuất nếu có vấn đề phát sinh. Trong trường hợp dự án không thực hiện nghĩa vụ của mình, SATI sẽ thu hồi khoản ngân sách mà Chính phủ Việt Nam đã tài trợ cho dự án, trong đó số tiền thu hồi sẽ được tính toán theo các quy tắc và quy định của Chính phủ Việt Nam có hiệu lực tại thời điểm thu hồi. Trong trường hợp chỉ có bên Séc hủy bỏ dự án thì khi đó SATI sẽ đánh giá thêm để đưa ra quyết định có thu hồi khoản tài trợ từ Chính phủ còn lại hay không.

2. Thông tin liên hệ 

TA CR: www.tacr.cz

 Ms. Lucie Bílá
E-mail: lucie.bila@tacr.cz
Tel.: +420 770 180 556 

Địa chỉ: Evropská 1692/37, 160 00 Prague 6, CzechRepublic 

SATI: www.sati.gov.vn 

Ms. Nguyễn Yến Chi
E-mail: yenchilady@gmail.com
Tel.: +84 936046810

Địa chỉ: Tầng 10, 113 Trần Duy Hưng, Việt Nam 

 
>>> Download tài liệu đính kèm:

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Tag:


Video
QC trái 1
Tuyển sinh các chương trình liên kết
Học tập và làm theo tấm gương HCM
Giới thiệu sách
Sinh viên viết
Thăm dò ý kiến
Bạn cần loại thông tin nào trên web này?

Đối tác
ĐH Uppsala Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài Công ty CP XNK Bình Tây (BITEX) Công ty CP Đầu tư IMG Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN (BIDV) Tổng công ty TM Hà Nội (Hapro) Viện kế toán Công chứng Anh và xứ Wales
ĐH Benedictin
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Tân Á Đại Thành