Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” năm học 2017 - 2018

Kế hoạch số 2135/ĐHKT-CTSV ngày 11/8/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


Căn cứ Quy chế Công tác sinh viên tại Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 32/QĐ-ĐHQGHN ngày 5/1/2017 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;
Căn cứ Công văn số 3333/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 02 tháng 8 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” trong các trường ĐH, CĐSP, TCSP năm học 2017 - 2018;
Căn cứ Công văn số 2186/HD-ĐHQGHN ngày 06/07/2017 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên đầu năm học 2017-2018;
Trường Đại học Kinh tế xây dựng kế hoạch Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” năm học 2017 - 2018 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nâng cao nhận thức của sinh viên về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Trang bị đầy đủ, kịp thời một số thông tin cơ bản và cần thiết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế.
- Giúp sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân - sinh viên thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật về công tác sinh viên; Phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018; nhiệm vụ của người học nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, rèn luyện và nhu cầu của xã hội.
2. Yêu cầu
Việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” năm học 2017-2018 phải được tiến hành nghiêm túc, phù hợp, đạt hiệu quả giáo dục cao; có thảo luận, đối thoại, viết thu hoạch, đánh giá cuối đợt học.
II. NỘI DUNG
1. Công tác chính trị tư tưởng
- Quán triệt các nội dung đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; chú trọng nội dung liên quan tới giáo dục trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường. Tuyên truyền về những quan điểm của Đảng trong các kết luận, nghị quyết của Hội nghị lần thứ tư và thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Quán triệt những vấn đề về tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương và nghị quyết đại hội, chương trình, kế hoạch hành động của đảng bộ địa phương; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong 5 năm (giai đoạn 2016-2021). Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII và Kế hoạch 178/KH-BGDĐT ngày 16/3/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục. Thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017: về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tiếp tục tổ chức giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho HSSV phù hợp ngành đào tạo và gắn với trách nhiệm của HSSV trong giai đoạn hiện nay.
- Quán triệt và triển khai Quyết định số 410/QĐ-BGDĐT ngày 04/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” trong ngành Giáo dục và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành thực hiện Quyết định 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong năm học 2017-2018.
2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các qui định pháp luật cơ bản, cần thiết liên quan tới sinh viên
- Quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013, nội dung liên quan tới người học được đề cập tại Luật Giáo dục năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009; Luật Giáo dục đại học năm 2012, Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13; Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13, Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020; Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 của ngành Giáo dục (Theo Quyết định số 3704/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 10/09/2013); Quyết định số 1042/QĐ-TTg, ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016–2020); các nội dung, yêu cầu trong đào tạo theo tín chỉ và học tập đáp ứng nhu cầu của xã hội;
- Tuyên truyền về công tác an ninh, an toàn trường học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường tại Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ ban hành quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.
- Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho sinh viên tập trung vào các nội dung: Thực hiện quy tắc giao thông đường bộ, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, đúng quy cách và không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia; Vận động HSSV thực hiện các hành vi văn hoá khi tham gia giao thông: Tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông; Chủ động nhường đường, thân thiện với người đồng hành; Hạn chế sử dụng còi, sẵn sàng giúp đỡ người bị tai nạn giao thông; mặc áo phao khi đi đò.
3. Tuyên truyền các nội dung về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam; hình thức và phương pháp đấu tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam.
4. Phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm. Phòng, chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh; tổ chức hoạt động giáo dục, hướng dẫn cách sử dụng, khai thác hiệu quả thông tin trên Internet, nhất là trang bị các kỹ năng, hiểu biết, để sinh viên ứng xử, nâng cao khả năng tự đề kháng trước các thông tin xấu, độc hại, tác động tiêu cực môi trường mạng… sinh viên không nói tục, chửi bậy, hút thuốc lá, uống rượu bia say và vứt rác bừa bãi…
5. Giới thiệu Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
6. Một số nội dung công tác trọng tâm của nhà trường năm học 2017 - 2018.
7. Quán triệt, phổ biến các nội dung về yêu cầu sinh viên thực hành các quy định về văn hóa ứng xử, trách nhiệm xây dựng môi trường văn hóa học đường;
8. Phổ biến các qui chế công tác sinh viên, chế độ chính sách cho sinh viên
- Qui chế công tác sinh viên tại ĐHQGHN ban hành theo Quyết định số 32/QĐ-ĐHQGHN ngày 5/1/2017.
- Qui chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên
- Qui định về chế độ chính sách của sinh viên
- Qui chế sinh viên nội trú – ngoại trú
- Thông tin về chính sách tín dụng cho sinh viên (Quyết định số 751/QĐ-TTg ngày 30/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh mức cho vay quy định tại Khoản 1 Điều 5 Quyết định 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 về tín dụng đối với học sinh, sinh viên, tăng lên 1.500.000 đồng/tháng/học sinh, sinh viên).
- Qui định của Trường ĐH Kinh tế về thủ tục hành chính một cửa đối với sinh viên
9. Phổ biến các qui chế, qui định về đào tạo
- Các quy chế, quy định về đào tạo
- Tư vấn về kế hoạch học tập ngoại ngữ bậc đại học cho sinh viên năm thứ nhất
10. Công tác Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên
- Công tác thanh niên gắn với triển khai Chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên, sinh viên trường học năm học 2017-2018.
- Tuyên truyền cho sinh viên về mục đích, ý nghĩa và trách nhiệm tham gia hoạt động sinh viên tình nguyện; cần đảm bảo các chế độ, chính sách cho HSSV khi tham gia hoạt động tình nguyện theo Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg ngày 16/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
- Giới thiệu sinh viên tham gia các hoạt động câu lạc bộ sở thích, văn hóa, văn nghệ do nhà trường tổ chức; giáo dục kỹ năng sống, rèn luyện thân thể.
III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian: Ngày 25 và 26/8/2017.
2. Địa điểm: Hội trường Nguyễn Văn Đạo - ĐHQGHN

IV. TỔ CHỨC VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

TT

Nội dung

Đơn vị thực hiện

Đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

1

Xây dựng kế hoạch

Phòng CT&CTSV


15/8/2017

2

Chuẩn bị cơ sở vật chất

Phòng HC-TH

Phòng CT&CTSV

24/8/2017

3

Phân công chỗ ngồi

Phòng CT&CTSV

Khoa/Viện QTKD

20/8/2017

4

Thông báo cho sinh viên thời gian và địa điểm học

Khoa/Viện QTKD


20/8/2017

5

Cử cán bộ theo dõi tình hình học tập, điểm danh sĩ số và ổn định trật tự

Khoa/Viện QTKD


25, 26/8/2017

6

Thu bài thu hoạch của sinh viên

Khoa/Viện QTKD


7/9/2017

7

Gửi bài thu hoạch cho Phòng CT&CTSV

Khoa/Viện QTKD


12/9/2017

Trên đây là kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” năm học 2017 - 2018, đề nghị các đơn vị triển khai nghiêm túc, hiệu quả kế hoạch trên.

>> Download lịch chi tiết tại đây.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN

Tag:


Video
QC trái 1
Tuyển sinh các chương trình liên kết
Học tập và làm theo tấm gương HCM
Giới thiệu sách
Sinh viên viết
Thăm dò ý kiến
Bạn cần loại thông tin nào trên web này?

Đối tác
DH Troy ĐH Uppsala Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hà Nội Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài Công ty CP XNK Bình Tây (BITEX) Tổng công ty 36 Bộ Quốc Phòng Công ty CP Đầu tư IMG Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN (BIDV) Tổng công ty TM Hà Nội (Hapro) Viện kế toán Công chứng Anh và xứ Wales
ĐH Benedictin
Đại học Công lập Fullerton, California (Hoa Kỳ)
Đại học Princeton (Hoa Kỳ)
ĐH Massey
Ngân hàng Thương mại CP An Bình
Ngân hàng Liên Việt
Đại học Waseda
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Tân Á Đại Thành