Trang tin tức sự kiện

Phân công công tác của Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh tế

Quyết định số 893 /QĐ-ĐHKT ngày 4/5/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-TTg ngày 06/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08/10/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1224/QĐ-ĐHKT ngày 15/4/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN;

Căn cứ Quyết định số 1405/QĐ-ĐHQGHN ngày 27/4/2017 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc cử nhân sự lãnh đạo phụ trách Trường Đại học Kinh tế;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN ngày 03/5/2017;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nguyên tắc phân công và thực hiện công tác của Ban Giám hiệu

1. Trong thời gian thực hiện quy trình bổ nhiệm Hiệu trưởng theo quy định, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Kinh tế là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng theo quy định của pháp luật và của Đại học Quốc gia Hà Nội.
2. Các Phó Hiệu trưởng giúp Phó Hiệu trưởng phụ trách chỉ đạo từng lĩnh vực công tác và phụ trách một số đơn vị phân công; được sử dụng quyền hạn của Hiệu trưởng để giải quyết các công việc; được quyền ký các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công công tác hoặc được Phó Hiệu trưởng phụ trách ủy quyền; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Phó Hiệu trưởng phụ trách về các quyết định của mình. Đối với những vấn đề đặc biệt quan trọng, phức tạp hoặc nhạy cảm, cần xin ý kiến Phó Hiệu trưởng phụ trách trước khi quyết định.
3. Ngoài các nhiệm vụ, lĩnh vực công tác cụ thể được phân công tại Quyết định này, các Phó Hiệu trưởng còn thực hiện một số nhiệm vụ khác do Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường phân công.
4. Trong quá trình giải quyết công việc, các Phó Hiệu trưởng phối hợp, trao đổi và hỗ trợ nhau, đảm bảo mọi hoạt động của Trường được thực hiện hiệu quả, đúng kế hoạch. Trong trường hợp không thống nhất được ý kiến giữa các Phó Hiệu trưởng khi xử lý công việc liên quan đến nhiều lĩnh vực công tác khác nhau thì Phó Hiệu trưởng chủ trì giải quyết công việc báo cáo Phó Hiệu trưởng phụ trách xem xét, quyết định.
5. Phó Hiệu trưởng phụ trách và các Phó Hiệu trưởng không giải quyết các công việc đã phân cấp hoặc thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp dưới.
6. Hàng tuần hoặc khi cần thiết, Ban Giám hiệu họp giao ban để báo cáo kết quả thực hiện các công việc được phân công hoặc các công tác khác mà Phó Hiệu trưởng phụ trách cần trao đổi tập thể. Các Phó Hiệu trưởng chủ động tổ chức họp giao ban chuyên đề để giải quyết các công việc cụ thể thuộc lĩnh vực được phân công.
7. Sau mỗi chuyến công tác nước ngoài, dự họp làm việc ở các cơ quan Nhà nước, Đảng, Chính phủ, các bộ ngành, ĐHQGHN và các đơn vị khác, các Phó Hiệu trưởng cần kịp thời báo cáo Phó Hiệu trưởng phụ trách về kết quả, kết luận của người chủ trì và ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ ngành, ĐHQGHN, các đề xuất của các đơn vị.
Điều 2. Phân công công tác cụ thể của Ban Giám hiệu
1. Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Kinh tế - Nguyễn Trúc Lê:
- Lĩnh vực công tác: Chiến lược và định hướng phát triển Trường, tổ chức nhân sự; phân bổ các nguồn lực (tài chính, nhân lực); thanh tra, pháp chế; đào tạo đại học, đào tạo sau đại học, đào tạo ngắn hạn, đảm bảo chất lượng giáo dục.
- Chỉ đạo trực tiếp các công việc:
+) Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng và các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Đảng bộ ĐHQGHN và Đảng bộ Trường; công tác tổ chức nhân sự; công tác thanh tra, pháp chế; công tác quy hoạch và chiến lược phát triển Trường; các công việc có tính liên ngành, liên lĩnh vực và một số vấn đề quan trọng trong từng lĩnh vực phụ trách của các Phó Hiệu trưởng; ban hành các quy chế, quy định của Trường; phụ trách công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ;
+) Phê duyệt quy mô đào tạo và phân bổ chỉ tiêu cho từng ngành đào tạo; mở ngành mới, thí điểm các chương trình, phương thức đào tạo mới; ký văn bằng tốt nghiệp, các chứng chỉ;
+) Chỉ đạo trực tiếp Chương trình Nhiệm vụ chiến lược, Chương trình Thạc sĩ Quản trị công nghệ và Phát triển doanh nghiệp.
Một số vấn đề quan trọng của mỗi lĩnh vực được cụ thể như sau:
+) Công tác kế hoạch - tài chính: Phê duyệt kế hoạch tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ, kế hoạch ngân sách hàng năm; phê duyệt các khoản chi lớn (có quy định cụ thể).
+) Công tác cơ sở vật chất, xây dựng cơ bản: Phê duyệt các dự án đầu tư cơ sở vật chất và xây dựng cơ bản; phê duyệt kế hoạch ngân sách cho cơ sở vật chất, xây dựng cơ bản.
- Phụ trách các đơn vị: Phòng Tổ chức Nhân sự; Phòng Thanh tra và Pháp chế, Phòng Đào tạo, Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Giáo dục, Khoa Kinh tế Chính trị, Khoa Kinh tế Phát triển.
2. Phó Hiệu trưởng Nguyễn Anh Thu:
- Lĩnh vực công tác: Nghiên cứu khoa học, hợp tác phát triển, tạp chí - xuất bản, truyền thông, đào tạo liên kết với nước ngoài.
- Phụ trách các đơn vị: Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác phát triển, Phòng Truyền thông và Quản trị thương hiệu, Bộ phận Tạp chí - Xuất bản, Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Phát triển, Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, Khoa Tài chính - Ngân hàng.
3. Phó Hiệu trưởng Phạm Minh Tuấn:
- Lĩnh vực công tác: Kế hoạch - tài chính; hành chính - tổng hợp; cơ sở vật chất; công nghệ thông tin; công tác sinh viên.
- Chỉ đạo trực tiếp công tác giao ban giữa tháng.
- Phụ trách trực tiếp các đơn vị: Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Hành chính - Tổng hợp, Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên, Trung tâm Hệ thống Thông tin Kinh tế và Quản lý, Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên, Viện Quản trị Kinh doanh, Khoa Kế toán - Kiểm toán.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 04 năm 2017 và thay thế Quyết định số 796/QĐ-ĐHKT ngày 15/4/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc phân công công tác của Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng.
2. Phó Hiệu trưởng phụ trách, các Phó Hiệu trưởng, Trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN

Tag:


Video
QC trái 1
Tuyển sinh các chương trình liên kết
Học tập và làm theo tấm gương HCM
Giới thiệu sách
Thăm dò ý kiến
Bạn cần loại thông tin nào trên web này?

Đối tác
ĐH Uppsala Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài Công ty CP XNK Bình Tây (BITEX) Công ty CP Đầu tư IMG Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN (BIDV) Viện kế toán Công chứng Anh và xứ Wales
ĐH Benedictin
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Tân Á Đại Thành