Trang tin tức sự kiện

Về việc đăng ký môn học của các lớp cử nhân hệ chính quy Học kỳ II năm học 2013-2014

Thông báo số 3110/TB-ĐHKT ngày 8/11/2013 của Trường ĐHKT - ĐHQGHN


 Căn cứ lịch trình đào tạo năm học 2013-2014 và kế hoạch học tập của các lớp đại học chính quy của Trường ĐH Kinh tế, Nhà trường thông báo kế hoạch đăng ký môn học của các lớp cử nhân hệ chính quy (bao gồm cả các chương trình bằng kép, chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế) học kỳ II năm học 2013-2014 như sau:

1.Thời khoá biểu: Chi tiết kèm theo

2.Thời gian học: 15 tuần - bắt đầu từ 20/01/2014 đến hết ngày 18/5/2014, riêng các môn học thay thế khoá luận tốt nghiệp học từ ngày 03/3/2014 đến hết ngày 27/4/2014.

3.Địa điểm: Khu Giảng đường của Trường ĐH Kinh tế (Khu Việt - Úc và CSS Trường ĐH Ngoại ngữ)

4.Đăng ký các lớp môn học (bao gồm cả đăng ký học lại và học cải thiện điểm)

4.1.Sinh viên tất cả các khoá (bao gồm cả chương trình chất lượng cao và chương trình đạt chuẩn quốc tế) đăng ký môn học (trừ môn học thay thế Khoá luận tốt nghiệp) qua hệ thống Cổng thông tin Đại học Quốc gia Hà Nội qua địa chỉ: http://daotao.vnu.edu.vn (Hướng dẫn đăng ký kèm theo)

Lưu ý khi đăng ký môn học :

-Sinh viên căn cứ vào khung chương trình đào tạo để đăng ký môn học theo đúng ngành và chuyên ngành học.

-Cố vấn học tập các lớp hệ chuẩn và bằng kép, điều phối viên các chương trình chất lượng cao và đạt chuẩn quốc tế tư vấn cho sinh viên đăng ký môn học.

-Sinh viên căn cứ vào chương trình đào tạo của khoá học, thời khoá biểu của toàn trường để có kế hoạch đăng ký học. Lưu ý khi đăng ký kiểm tra điều kiện các môn học tiên quyết, số tín chỉ tối thiểu phải đăng ký học.

-Sinh viên phải tự inlưu giữ thời khóa biểu ngay sau khi hoàn thành việc đăng ký và trước thời hạn đóng cửa hệ thống để có thể được xem xét giải quyết khi có vấn đề phát sinh liên quan đến việc đăng ký môn học trên hệ thống.

4.2.Sinh viên khoá QH-2010-E và sinh viên khác (nếu có nhu cầu) đăng ký các môn học thay thế Khoá luận tốt nghiệp (lịch kèm theo) tại khoatừ ngày 13/01/2014 đến ngày 24/01/2014để khoa tổng hợp và gửi danh sách cho Phòng Đào tạo trước ngày 29/01/2014.

4.3.Môn học Giáo dục thể chất: Chi tiết kèm theo

Trên hệ thống Cổng thông tin Đại học Quốc gia Hà Nội, vào phần «Môn học ngành khác» để đăng ký.

5.Thời gian mở cửa hệ thống: từ 20h00’ngày 21/11/2013 đến 20h00’ ngày 25/11/2013. Sinh viên lưu ý đăng ký đúng hạn vì sau thời gian trên, Hệ thống đăng ký môn học sẽ đóng cửa.

-Địa chỉ truy cập:    http://daotao.vnu.edu.vn                                         

                               hoặc truy cập theo các bước :  http://ueb.edu.vn => Đào tạo => Cổng thông tin ĐHQGHN.

Lưu ý : - Các lớp môn học chính thức sẽ được tổ chức dựa trên số lượng sinh viên đăng ký, đảm bảo số lượng sinh viên tối thiểu, tối đa của mỗi lớp. Nếu lớp môn học nào có số lượng đăng ký ít hơn số lượng sinh viên tối thiểu thì lớp môn học đó sẽ có thể không được tổ chức (xem mục 8)

            - Trong quá trình đăng ký nếu sinh viên không thể đăng ký được do lỗi hệ thống phải lên ngay Phòng Đào tạo (Phòng 305 Nhà E4) để giải quyết trong thời gian mở cửa hệ thống. Ngoài thời gian trên Phòng Đào tạo sẽ không giải quyết.

6.Thời gian thông báo danh sách sinh viên đăng ký ngoài chương trình đào tạo: ngày 02/12/2013 (trên website Trường ĐH Kinh tế).

7.Thời gian nhận đơn xin rút đăng ký: từ ngày 09/12/2013 đến hết ngày 11/12/2013 tại Phòng Đào tạo khu giảng đường Việt Úc. Ngoài thời gian trên phòng Đào tạo sẽ không nhận đơn và sinh viên phải học theo TKB đã đăng ký trên hệ thống.

8.Thời gian thông báo các lớp môn học chính thức được mở và các lớp môn học bị huỷ: ngày 17/12/2013.

9.Thời gian sinh viên nộp đơn đăng ký lại các lớp môn học (đối với lớp môn học bị hủy do số lượng sinh viên đăng ký ít hơn số lượng sinh viên tối thiểu) : từ ngày 23/12/2013 đến hết ngày 24/12/2013 tại Phòng Đào tạo khu giảng đường Việt Úc. Ngoài thời gian trên Phòng Đào tạo sẽ không nhận đơn và sinh viên sẽ không được đăng ký lại các lớp môn học khác.

10.Thông báo danh sách sinh viên các lớp môn học: từ ngày 06/01/2014 (trên website Trường ĐH Kinh tế). Sau ngày thông báo, danh sách các lớp môn học sẽ không được thay đổi, sinh viên phải học theo đúng các lớp môn học đã đăng ký.

11.Thời gian thông báo danh sách sinh viên không được học lớp môn học do chưa đạt điều kiện môn học tiên quyết: ngày 17/02/2014 (trên website Trường ĐH Kinh tế).Sinh viên nộp đơn thắc mắc vào ngày 19/02/2014 tại Phòng Đào tạo khu giảng đường Việt Úc.

12.Môn học tiên quyết:

-Đối với môn học yêu cầu có môn tiên quyết, sinh viên phải đạt điểm từ D trở lên của môn tiên quyết mới được đăng ký học môn học đó (áp dụng với tất cả sinh viên tự đăng ký và sinh viên được Phòng Đào tạo đăng ký trước)

-Những môn tiên quyết chưa có kết quả đánh giá, sau khi có kết quả nếu sinh viên không đạt điểm từ D trở lên thì sẽ phải huỷ lớp môn học đã đăng ký.

13.Đề cương môn học và học liệu:

-Sinh viên lấy đề cương môn học qua hệ thống Cổng thông tin ĐHQGHN từ ngày 13/01/2014.

-Sinh viên tham khảo học liệu tại Thư viện ĐHQGHN và Phòng Tư liệu của Trường ĐH    Kinh tế.

 
14.Học phí:

-Mức học phí: theo quy định của từng chương trình đào tạo.

-Thời gian: theo thông báo của Phòng Kế hoạch - Tài chính.

- Sinh viên nộp học phí theo đúng số tín chỉ đã đăng ký và đúng thời gian quy định.

15.Lưu ý:
15.1.Số tín chỉ đăng ký:  

-Số tín chỉ đăng ký tối thiểu (không bao gồm các môn học giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng - an ninh, kỹ năng mềm, cải thiện điểm, tự chọn tự do):

-Chương trình đào tạo chuẩn:   tối thiểu 14 tín chỉ

-Chương trình đào tạo CLC và ĐCQT:  tối thiểu 16 tín chỉ

-Chương trình đào tạo bằng kép:  tối thiểu 9 tín chỉ

-Trường hợp sinh viên đăng ký ít hơn số tín chỉ tối thiểu theo quy định phải làm đơn gửi Phòng Đào tạo và phải được sự đồng ý của Nhà trường.

-Nếu sinh viên không đăng ký môn học mà không có đơn hoặc làm thủ tục tạm nghỉ học thì coi như đã tự ý thôi học.

15.2.Rút bớt môn học đã đăng ký:

Việc rút bớt môn học áp dụng cho các trường hợp:

-Theo nhu cầu và khả năng lựa chọn của sinh viên;

-Trường hợp điểm trung bình chung học kỳ II năm học 2013-2014 của sinh viên dưới 2,00 nhưng chưa thuộc diện bị thôi học hay tạm dừng học tập, sinh viên bắt buộc phải rút bớt môn học trong khối lượng học tập đã đăng ký nhưng không thấp hơn 10 tín chỉ trong học kỳ.

15.3.Đăng ký học lại:

- Đối với các môn học bắt buộc, nếu bị điểm F, sinh viên phải đăng ký học lại môn học đó;

- Đối với môn học tự chọn có điều kiện, nếu bị điểm F, sinh viên đăng ký học lại môn học đó hoặc đăng ký học môn tự chọn khác cùng khối kiến thức để thay thế.

15.4.Đăng ký học cải thiện điểm:

Đối với các môn học đạt điểm D trở lên, sinh viên được đăng ký học lại môn học đó hoặc học đổi sang môn học khác (nếu là môn học tự chọn có điều kiện) để cải thiện điểm trung bình chung tích luỹ. Điểm môn học cũ bị huỷ bỏ khi việc đăng ký học để cải thiện điểm được chấp nhận và sẽ được thay bằng điểm môn học để cải thiện điểm. Sinh viên chỉ được đăng ký học cải thiện điểm một lần cho mỗi môn học.

15.5.Đăng ký môn học tự chọn tự do (môn học ngoài chương trình đào tạo): Những môn học tự chọn tự do đạt điểm D trở lên được ghi trong bảng điểm nhưng không tính vào điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích luỹ.

Sinh viên xem chi tiết tại Quy định về việc đăng ký môn học đối với bậc đào tạo đại học ban hành theo Quyết định số 1968/QĐ-ĐHKT ngày 29/8/2012 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế.

16.Các biểu mẫu liên quan:
 
1
Đăng ký hủy môn học
2

Đăng ký lại lớp môn học

3
Đăng ký môn học


Sinh viên tự tải mẫu các mẫu phiếu trên tại đường link:
http://ueb.vnu.edu.vn/Sub/13/newscategory/119/BM_DTCQ.htm

 
Chi tiết liên hệ: 
Anh Hà Duy Thành - Chuyên viên phòng Đào tạo.

Địa chỉ: Phòng Đào tạo - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (Phòng 305 Nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội).

Điện thoại: (04)3754.7506 (máy lẻ 305)            

Trường ĐHKT - ĐHQGHN

Tag:


Video
QC trái 1
Tuyển sinh các chương trình liên kết
Học tập và làm theo tấm gương HCM
Giới thiệu sách
Thăm dò ý kiến
Bạn cần loại thông tin nào trên web này?

Đối tác
ĐH Uppsala Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài Công ty CP XNK Bình Tây (BITEX) Công ty CP Đầu tư IMG Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) Ngân hàng TMCP Đầu tư và PTVN (BIDV) Viện kế toán Công chứng Anh và xứ Wales
ĐH Benedictin
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Tân Á Đại Thành