Ban hành qui định về việc đăng ký môn học đối với bậc đào tạo đại học tại ĐHKT

Ngày 29/8/2012, PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn - Hiệu trưởng Trường ĐHKT đã ký quyết định ban hành Qui định về việc đăng ký môn học đối với bậc đào tạo đại học.

Theo đó, từ học kỳ thứ hai trở đi, sinh viên phải tự đăng ký khối lượng học tập qua mạng và tự xây dựng kế hoạch học tập của mỗi học kỳ để hoàn thành chương trình đào tạo trong khoảng thời gian cho phép. Sinh viên được đăng ký học và thi các môn học trong chương trình đào tạo ở bất kỳ một đơn vị đào tạo nào thuộc ĐHQGHN tổ chức giảng dạy. Các môn học đăng ký phải thỏa mãn các yêu cầu:  Không trùng lịch học theo Thời khoá biểu dự kiến và Phải tích lũy được môn học tiên quyết (nếu có). Khối lượng học tập trong mỗi học kỳ do sinh viên đăng ký chỉ chính thức được công nhận sau khi sinh viên nộp học phí đúng thời hạn qui định.

Về thời gian đăng ký môn học, trước khi bắt đầu mỗi học kỳ, tùy theo khả năng và điều kiện học tập, sinh viên tham khảo ý kiến tư vấn của cố vấn học tập để đăng ký các môn học dự định sẽ học trong học kỳ đó. Chậm nhất 1 tháng trước khi bắt đầu mỗi học kỳ, sinh viên phải hoàn thành đăng ký các môn học. Căn cứ vào tình hình đăng ký học, Phòng Đào tạo sẽ công bố các lớp môn học chính thức được mở và các lớp bị hủy. Sinh viên các lớp môn học bị hủy có thể đăng ký sang các lớp môn học khác.

Qui định này bắt đầu thực hiện từ năm học 2012 - 2013 và thay thế cho Qui định tạm thời về đào tạo đại học hệ chính qui ở Trường ĐH Kinh tế ban hành kèm theo Quyết định số 1243/QĐ-ĐHKT ban hành ngày 5/9/2008, Qui định về đào tạo cử nhân chất lượng cao ở Trường ĐH Kinh tế ban hành kèm theo Quyết định số 1242/QĐ-ĐHKT ban hành ngày 5/9/2008 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế.

 >>> Xem hoặc download Qui chế tại đây.

Hiền Anh

FullName Email
Address Security code KEWSUM
Content

 Video
Get the Flash Player to see this player.