Bảo vệ luận án tiến sĩ "Vai trò của Nhà nước trong hoạt động xuất khẩu khi Việt Nam là thành viên của WTO”

NCS Nguyễn Tiến Hùng trong Lễ bảo vệ
Ngày 4/10/2011, tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, nghiên cứu sinh Nguyễn Tiến Hùng đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở, chuyên ngành Kinh tế Chính trị với đề tài “Vai trò của nhà nước trong hoạt động xuất khẩu khi Việt Nam là thành viên của WTO”.

Hội đồng bảo vệ luận án gồm PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch; PGS.TS Ngô Quang Minh - Giới thiệu luận án 1; PGS.TS Chu Đức Dũng - Giới thiệu luận án 2; TS. Phạm Thị Hồng Điệp - Thư ký, TS. Nguyễn Ngọc Thanh - Ủy viên; PGS.TS Phạm Văn Dũng - Ủy viên; PGS.TS Nguyễn Văn Nam - Uỷ viên.
Luận án “Vai trò của Nhà nước trong hoạt động xuất khẩu khi Việt Nam là thành viên của WTO” do TS. Phan Huy Đường hướng dẫn. Toàn bộ luận án gồm 3 chương:

  • Chương I: Vai trò của Nhà nước trong hoạt động xuất khẩu, cơ sở lý luận và thực tiễn.
  • Chương II: Phân tích vai trò của Nhà nước Việt Nam trong hoạt động xuất khẩu khi là thành viên của WTO.
  • Chương III: Quan điểm và khuyến nghị về vai trò của Nhà nước Việt Nam trong hoạt động xuất khẩu thời gian tới.

Luận án đã phân tích vai trò của Nhà nước trong hoạt động xuất khẩu khi Việt Nam là thành viên của WTO: trong đó trình bày tổng quan hoạt động xuất khẩu, thực trạng vai trò của nhà nước về xuất khẩu, đánh giá những mặt tích cực và mặt hạn chế bất cập; nguyên nhân của hạn chế bất cập. Từ đó, luận án đề xuất quan điểm và các nhóm khuyến nghị để Nhà nước Việt Nam thực hiện tốt vai trò của mình trong hoạt động xuất khẩu thời gian tới.
Qua quá trình phản biện sôi nổi, các thành viên trong hội đồng bảo vệ đều đánh giá đề tài luận án có ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn, phù hợp với chuyên ngành, đồng thời đưa ra những đóng góp, phê bình để luận án hoàn thiện hơn. Hội đồng cũng nhất trí luận án có thể được bảo vệ ở cấp Nhà nước sau khi bổ sung và chỉnh sửa.


Đỗ Chiêm

FullName Email
Address Security code LOFUAE
Content

 Video
Get the Flash Player to see this player.